Artikel 43

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij U bijgaande vragen ex.art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

De Liberale Volkspartij Roermond LVR heeft uw college eerder schriftelijke vragen gesteld over het dossier van de decentralisatie van de jeugdzorg die is voorzien voor het jaar 2015;

*

d.d. 18 november is door staatsecretaris van Rijn van het ministerie van WVS een brief geschreven naar alle gemeenten in Nederland over het onderwerp decentralisatie Jeugdzorg;

**

d.d. 22 november is door de staatssecretarissen van Rijn en Teeven van de ministeries van WVS en Veiligheid en Justitie een brief geschreven aan alle gemeenten van Nederland, opnieuw over het onderwerp decentralisatie Jeugdzorg in Nederland.

***

De gemeenteraad van Roermond heeft over het voorlopig Regionaal Transitie Arrangement RTA niet kunnen spreken en besluiten. Het is het voornemen om dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van de gemeenteraad van februari.

 

*          Is door uw college tot nu niet beantwoord;

**        In deze brief reageert de staatsecretaris met een actieplan op het rapport van de commissie Geluk (Landelijke transitiecommissie Jeugd)

***      In deze brief worden de colleges van B&W min of meer gemaand met grote spoed afspraken te gaan maken met de bureaus jeugdzorg BJZ m.b.t. behoud expertise en overname personeel.

In voornoemde brieven worden partijen, de gemeenten en de bureaus jeugdzorg, opgeroepen om voor 16 december van dit jaar tot sluitende en niet vrijblijvende afspraken te komen.

 

 

Vorengaande brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1: Waarom heeft uw college de gemeenteraad niet geïnformeerd over betreffende brieven en de inhoud hiervan;

 

2: Is uw  college in de gelegenheid en ook werkelijk instaat, om voor de in de brieven gestelde termijnen de afspraken met het bureau Jeugdzorg te maken;

 

3: Is uw college doordrongen van het feit dat de drie decentralisaties in de zorg geconfronteerd gaan worden met de forse bezuinigingen;

 

4: Is het college met de LVR van mening dat door de transities de kwaliteit van de jeugdzorg niet mag leiden tot kwaliteitverlies voor de kwetsbare doelgroepen;

 

5: De medewerkers van het bureau Jeugdzorg verkeren in grote onzekerheid over de aard, omvang en kwaliteit van hun werk, bovendien heerst er grote onzekerheid op de “werkvloer”van het bureau Jeugdzorg. Is uw college met de LVR van mening dat zowel in het belang van de doelgroepen en de medewerkers van het bureau Jeugdzorg er alles aan gedaan moet worden om de kwaliteit van de zorg te borgen en het sociale/maatschappelijk belang van de medewerkers van het bureau Jeugdzorg niet uit het oog te verliezen;

 

6: Wat gaat uw college ondernemen om hetgeen de LVR in vraag 5 heeft verwoord te ondervangen;

 

7: Is uw college voldoende doordrongen van de gevolgen dat, indien u hetgeen de staatsecretarissen in de tijdstrajecten van eerder genoemd schrijven hebben aangegeven niet haalt. Dit in al haar financiële en organisatorische aspecten.

 

8: Bent u met de LVR van mening dat de gemeenteraad eerder en wellicht in een extra vergadering, voor de gestelde termijnen, volledig geïnformeerd wordt over de actuele stand van zaken en met uw college hieromtrent kan discussiëren/spreken.

 

Hoogachtend,

Tom Dohmen, Rob Jennekens, Jan Puper en Dré Peters

Gemeenteraadsleden van de Liberale Volkspartij Roermond LVR.

25 november, 2013

Art. 43-vragen over decentralisatie Jeugdzorg

Geachte griffier,   Hierbij verzoeken wij U bijgaande vragen ex.art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond door te leiden naar het college van […]
20 november, 2013

art.43-vragen betreffende de WOZ-waardebepaling

Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.   Inleiding: Via de landelijke media hebben […]
18 november, 2013

LVR stelt vragen over Jeugdzorg

De LVR heeft vragen aan B&W gesteld over jeugdzorg, en wel de toekomstige aanpak van jeugdzorg door de gemeente. Vanaf 2015 valt Jeugdzorg namelijk onder de […]
13 november, 2013

Art. 43-vragen organisatie landelijke opening Nationale Sportweek NOC&NSF op 19 april 2014

Geachte griffier, Middels een raadsinformatiebrief d.d. 12 november 2013 heeft het college ons geïnformeerd m.b.t. de Landelijke opening van de Nationale Sportweek NOC*NSF 2014. De betreffende […]