Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 15 april 2014

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO rioolheffing garageboxen.

Zaterdag 12 april stond in Dagblad de Limburger een artikel over de rioolheffing op garageboxen in Roermond. Het laatste 1,5 jaar is door de LVR en eerder de VVD op meerdere momenten aandacht gevraagd voor de problematiek. Uiteindelijk is op 19 december in de Gemeenteraad unaniem een motie (13M35) aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van tariefdifferentiatie bij het heffen van rioolrecht, met name ten behoeve van garageboxen.

De LVR begrijpt dat dit natuurlijk nog geen gevolgen kan hebben voor het rioolrecht van 2014, maar gezien de inhoud van het artikel en de actualiteit omdat juist rond deze tijd de betreffende aanslagen bij al onze burgers “binnenvallen”, hebben wij de volgende vragen aan het college van B&W.

Vragen:

 1. Is het bewuste krantenartikel bij uw college bekend?
 2. Heeft uw college al opdracht gegeven voor het uitvoeren van het onderzoek zoals op 19 december aan

  u is opgedragen via motie 13M35?

 3. Zo ja, wat is de voortgang van het onderzoek?
 4. Zo nee, waarom hebt u 4 maanden later nog geen opdracht gegeven?
 5. Wanneer verwacht u een (eerste concept-) onderzoeksresultaat aan de commissie Ruimte en de

  Gemeenteraad ter bespreking aan te kunnen bieden?

 6. Volgens Stichting Rioned zijn er andere gemeenten waar deze problematiek aanleiding geweest is

  voor de Gemeenteraad aldaar om garageboxen voor wat betreft de rioolheffing op een andere wijze te gaan belasten. Op welke wijze gaat u dit gegeven in het onderzoek betrekken?

Dirk Franssen
Hay Hutjens
Raadsleden Liberale Volkspartij Roermond

15 april, 2014

schriftelijke vragen art. 43 RvO rioolheffing garageboxen

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 april 2014 Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO rioolheffing garageboxen. Zaterdag 12 april […]
1 april, 2014

LVR stelt vragen over betaling per acceptgiro voor WOZ en Waterschapsbelasting

Op 16 april jl. heeft de gemeente het antwoord geformuleerd op de door de LVR gestelde vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond […]
1 april, 2014

LVR stelt vragen over arrestantenvoorziening Roermond

Op 8 april jl. heeft Burgemeester Cammaert antwoord gegeven op de bezetting bij de wijkagenten en de veiligheidsvesten. Op de voorgenomen sluiting van de arrestantenvoorziening in […]
17 februari, 2014

vragen over voetbalaccommodaties

Voetbalaccommodaties. Roermond, 16 februari 2014. Betreft: Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 R.v.O. inzake sportpark de Bosberg in Swalmen. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen […]