Artikel 43

De LVR-fractie heeft tweemaal via de griffie een verzoek ingediend om het totale, dus complete, dossier inzake de verkoop onroerend goed aan de Schoolstraat 7 te Herten te mogen inzien.

 

De LVR-fractie heeft uiteindelijk via de griffie een “beperkt” dossier ter inzage gehad/gekregen.

Op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad van Roermond hebben wij navolgende vragen,waarbij wij uitdrukkelijk vragen om voor  2 juni 2014 ons de antwoorden te doen toekomen zodat eventueel op 5 juni as een debat in de Raad kan plaatsvinden

 

1         Blijft het College van B&W bij hun opstelling dat het ter inzage gelegde dossier het totale en complete dossier is?

2         Indien het ter inzage gelegde dossier het totale en complete dossier is, bevreemdt het de LVR-fractie ten zeerste dat daarin onder andere  niet zit:

  • een verzoek van interesse van “VOF het Treintje”;
  • besprekingsverslagen met (overige) geïnteresseerden;
  • besprekingsverslagen met  “VOF het Treintje” en/of de heer Coenen en het College van B&W en/of individuele leden van B&W en/of medewerkers van de ambtelijke organisatie over deze verkoop en/of over ontheffings-aanvraag bij Gedeputeerde Staten;
  • besprekingsverslagen met SKR over Schoolstraat 7;
  • notulen maandagse stafvergadering wethouder eigendommen inzake onroerend goed Schoolstraat 7;
  • opdracht voor  hertaxatie van Schoolstraat 7;
  • telefoonnotities en mailwisselingen en/of andere correspondentie;
  • B&W besluit dat is afgeweken van het normale beleid om een pand op de markt te brengen en de reden waarom er blijkbaar is afgeweken;
  • de wijze waarop dit is gecommuniceerd met andere geïnteresseerden;
  • etc.

 

Vraag: zijn bovenstaande bescheiden niet aanwezig?

Zo nee, hoe is dat te verklaren?

Zo ja, waarom niet bij het eerste verzoek door de griffie aan de griffie verstrekt?

 

3         Waarom is pas na verzoek van de LVR-fractie om inzage van het totale en complete dossier de geheimhouding door B&W opgeheven?

4         Was het de bedoeling om voor de eeuwigheid geheimhouding op dit dossier te laten rusten? Zo ja, waarom?

5         Waarom heeft het college van B&W een huuropzeggingsbrief door SKR van 11 juli 2013 pas beantwoord op 25-9-2013? (Meer dan 3 weken na de feitelijke huurbeëindiging)

6         Wordt bij alle huuropzeggingen zo traag/laat afgehandeld, dus bevestiging na feitelijke beëindiging?

7         Wilt u de LVR-fractie overzicht verstrekken van de huurbeëindigingen in 2013 met de afhandeldata erbij?

      B&W voorstel van 23 september 2013

Er wordt niet besloten een traject in te zetten teneinde tot verkoop van Schoolstraat 7 te komen, maar blijkbaar een op een te verkopen!!

 

8         Waarom staat niet in B&W besluit: “teneinde te bezien of er vanuit de markt interesse is voor het object zal een makelaar worden ingeschakeld opdat alle eventueel geïnteresseerden partijen zich aldaar kunnen melden”?

9         Waarom staat niet in B&W besluit: “voor verkoop via begeleiding door een makelaar wordt gekozen in verband met de omstandigheid dat een makelaar een breder professioneel netwerk heeft teneinde een object met succes in de markt kunnen zetten?”

10      Waarom is besloten om beslissing (verkoop aan VOF het Treintje) niet openbaar te maken?

11      Waarom staat vermeld: “indien dit een openbaar stuk zou worden, is dat mogelijk nadelig voor de gemeente met betrekking tot de nog met eventuele (andere) kopers te voeren onderhandelingen”.

B&W waren dus op de hoogte van eventueel andere kopers, zo ja waarom dan toch besloten om “een op een verkoop” uit voeren?

12      Welke fracties hebben voor B&W vergadering van 1 oktober 2013 inzage gehad in BW concept-agenda en dit  B&W voorstel?

13      Zijn er verslagen bij B&W voorhanden van besprekingen/vergaderingen van de coalitiepartijen?

Zo ja, is B&W bereid die verslagen openbaar te maken?

Zo nee, is B&W bereid die verslagen op te vragen bij de coalitiepartijen en hun “gedogers”?

14      B&W besluit is genomen op 1 oktober 2013 en ter inzage gelegde taxatierapport is gedateerd 2 oktober 2013 en in BW voorstel wordt vermeld  15 september 2013, gaarne uitleg?

 

Ontheffingsaanvraag bij het College van GS op grond van artikel 15, tweede lid, Gemeentewet.

 

15      Is B&W en/of de ambtelijke organisatie  betrokken geweest bij het opstellen van de brief van de heer Coenen van 4 oktober jl. aan het College van Gedeputeerde Staten?

16      Tot de dag vandaag is de Gemeenteraad van Roermond niet geïnformeerd over de verleende ontheffing door GS, terwijl GS in hun brief van 20 november jl. aan het College van B&W van de gemeente Roermond schreef: “Wij verzoeken u de gemeenteraad van ons besluit op de hoogte te stellen”. Desgevraagd heeft de griffier ons op 15 mei jl. per mail laten weten dat er geen melding aan de raad door het College heeft plaatsgevonden.

17      Waarom heeft  het College van B&W verzwegen dat het College van GS ontheffing had verleend?

Is het College van B&W het met de LVR-fractie eens dat Raadslid Coenen wist, althans had kunnen weten, dat goedkeuring door GS over verkoop direct gemeld had moeten worden aan de gemeenteraad?

Zo ja, wat is de opvatting van het College van B&W?

Zo nee, waarom niet?

18      Heeft Raadslid Coenen contact gezocht met het College van B&W dat hij als Raadslid niet is geïnformeerd door GS (zoals GS aankondigt in haar brief van 19 november jl.)?

Zo nee, had Raadslid Coenen zulks niet moeten doen obv gedragscode: “Een politiek ambtsdrager houdt geen informatie achter”?

19      Is het College van B&W het met de LVR-fractie eens dat Raadslid Coenen direct zelf de gemeenteraad had moeten informeren conform artikel 3.2 van de Roermondse Gedragscode: “Een politiek ambtsdrager houdt geen informatie achter”?

20      Wat is de rol geweest van de “hoeder” van de integriteit en de gedragscode, ic de Burgemeester in deze kwestie/affaire?

21      GS verleent in haar brief van 19 november jl. de heer Coenen ontheffing voor de verkoop van het pand Schoolstraat 7 aan VOF het Treintje.

Begrijpt het College van B&W dit?

Zo ja, gaarne uitleg.

Zo nee, heeft het College van B&W aan GS verzocht om deze brief te corrigeren? Zo nee, waarom niet?

22      In de brief van GS van 19 november jl. aan de heer Coenen staat: “…en waarvan u medefirmant bent blijkens de website van de gemeente Roermond”.

Uw contractpartners is VOF het Treintje, vertegenwoordigt door firmanten A.P.J. van Melick en J.W.J. van Avesaath.

Als de constatering van GS juist is, zou het dan niet op uw weg hebben gelegen de heer Coenen te attenderen op diens onwaarachtige opgave, dan wel wanneer de website onder uw verantwoordelijkheid is gepubliceerd, deze onwaarachtige weergave te corrigeren?

23      Klopt het dat voor deze locatie nog betegelde parkeerplaatsen liggen?

Wie is eigenaar van die parkeerplaatsen?

Indien gemeente Roermond eigenaar is, waarom is dat gedeelte niet meeverkocht? Is over verkoop gesproken?

Wat zijn de jaarlijkse lasten van die parkeerplaatsen?

Wat is precies afgesproken met VOF het Treintje over schoonmaken, onderhoud ed?

24      Hebben bij deze verkoop nog andere belangen een rol gespeeld? Zo ja, welke en van wie?

25      Is het college van B&W bereid deze gehele gang van zaken voor te leggen aan de permanente werkgroep integriteit?

 

Namens de LVR-fractie,

 

Dré Peters

Jos van Rey

Lieke van der Stelt

21 mei, 2014

LVR stelt vragen over verkoop pand van gemeente aan partner van raadslid SPR

De LVR-fractie heeft tweemaal via de griffie een verzoek ingediend om het totale, dus complete, dossier inzake de verkoop onroerend goed aan de Schoolstraat 7 te Herten […]
2 mei, 2014

LVR stelt vragen over verkeerschaos in Roermond

Al sinds 29 april jl. stelt de LVR vragen over de verkeerschaos in Roermond. Onderstaande vragen zijn vandaag, 2 mei, verstuurd aan het college van B&W. Inmiddels […]
15 april, 2014

schriftelijke vragen conform art. 43 RvO inzake problemen parkeerterrein nabij RHC Concordia

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 april 2014 Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 RvO inzake problemen parkeerterrein nabij […]
15 april, 2014

schriftelijke vragen art. 43 RvO rioolheffing garageboxen

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 april 2014 Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO rioolheffing garageboxen. Zaterdag 12 april […]