Artikel 43

Voetbalaccommodaties.

Roermond, 16 februari 2014.

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 R.v.O. inzake sportpark de Bosberg in Swalmen.

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. artikel 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

Inleiding.

In de nota voetbalsportaccommodaties is vastgelegd dat er uiterlijk in 2018 vier gemeentelijke voetbalsportaccommodaties in beheer en exploitatie zijn;

In het kerntakendebat is vastgelegd dat er een bezuiniging van € 75000,00 in 2014 gerealiseerd wordt m.b.t. de voetbalsportaccommodaties in Swalmen en Boukoul;

Uw college heeft in haar vergadering van 4 februari j.l. besloten dat er vooralsnog geen besluit wordt genomen m.b.t. het realiseren van één gezamenlijke voetbalsportaccommodatie voor de voetbalverenigingen v.v. Swalmen en v.v. Boekoel.

Vorenstaande leidt tot de volgende vragen.

In de bijlagen bij het collegebesluit, dat de LVR ondersteunt, wordt vermeld dat de staat waarin het hoofdveld van de v.v. Swalmen zich bevind, van matige kwaliteit is.

1: Is uw college met de LVR van mening dat voornoemde beschrijving onjuist is?

*De kwaliteit van het hoofdveld is der mate slecht dat er niet op nauwelijks op gespeeld kan worden. *Tot heden in dit seizoen slechts twee wedstrijden.

2: Is uw college met de LVR van mening dat op zeer korte termijn besluitvorming dient plaats te vinden m.b.t. renovatie van genoemd hoofdveld?

3: Is uw college met de LVR van mening dat de noodzakelijke renovatie van het hoofdveld moet  zijn afgerond voor aanvang van het seizoen 2014- 2015?

4: Binnen welke termijnen gaat uw college het traject van besluitvorming en uitvoering  inzetten?

*Tot onderdeel van besluitvorming behoort ook de financiële onderbouwing.

*Vraag 4 wordt gesteld om duidelijkheid te verkrijgen. Dit vooral ook in relatie tot vraag 3.

 

Namens de LVR fractie

Dré Peters,Dirk Franssen, Hay Hutjens en Jan Puper.

17 februari, 2014

vragen over voetbalaccommodaties

Voetbalaccommodaties. Roermond, 16 februari 2014. Betreft: Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 R.v.O. inzake sportpark de Bosberg in Swalmen. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen […]
11 februari, 2014

vragen over vervreemding gemeentelijk onroerend goed

Artikel 43 Roermond, 9 februari 2014. Betreft : Schriftelijke vragen ex artikel 43. R.v.O. inzake vervreemding gemeentelijk onroerend goed. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande […]
25 januari, 2014

wat betekent faillissement Nieuwe Borg voor Roermond?

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 24 januari 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO Geachte griffier, Hierbij verzoeken […]
15 januari, 2014

Art.43-vragen over gevolgen voor Roermond bij meer giftreinen door Venlo

Vandaag, 15 januari 2014, heeft Dagblad de Limburger een artikel geplaatst dat er vanaf 2015 tot 2022 meer goederentreinen door Venlo gaan rijden. Ook wordt vermeld […]