Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond                               

 

Roermond, 1 maart 2021

 

Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 43 RvO m.b.t. uitbaggeren en onderhoud vijvers.

                                   

Geacht College,

 

De gemeente Roermond is begonnen met het uitbaggeren van de vijvers. Aangezien de LVR-fractie hier de afgelopen 6 jaar op diverse momenten aandacht voor gevraagd heeft juichen wij dit toe. Echter toen er vragen werden gesteld over het tijdschema van het uitbaggeren van de vijvers kwam er via de gemeente een vreemd antwoord. Het antwoord van de gemeente was als volgt. 

Er is nog geen schema beschikbaar over wanneer welke vijver aan de beurt is, dit kan dus niet verstrekt worden. De ervaringen opgedaan in de huidige uitvoering van de 1e fase worden gebruikt om voor de overige vijvers tot een volledig en juist beeld te komen van omvang en bijbehorende kosten van het onderhoudsbaggerwerk aan de stadswateren. Op basis daarvan wordt een vervolgvoorstel gemaakt ter besluitvorming. Dat voorstel bevat dan de principe aanpak van het onderhoudsbaggerwerk aan de vijvers de komende jaren. Vanuit de Wet Natuurbescherming kunnen de baggerwerkzaamheden alleen plaatsvinden op basis van het ecologisch werkprotocol. In de praktijk houdt dit in dat de uitvoeringsperiode is beperkt tot de wintermaanden, afhankelijk van weersomstandigheden is dit van november tot en met maart. En verder dat de ecologische waarnemingen bij een uitvoering bepalen of ook (verder) gewerkt mag worden. De planning en fasering van het baggerwerk is dus altijd onder dit voorbehoud.

Dit vind de LVR-fractie een vreemde gang van zaken. Er wordt gestart met het onderhoud/uitbaggeren van een deel van de vijvers zonder dat het volledige kostenplaatje en planning ten behoeve van alle vijvers in beeld is. Dit komt erg amateuristisch over. Het zou toch een normale zaak moeten zijn om eerst alle kosten met een planning in beeld te hebben waardoor er vervolgens een aantal keuzes gemaakt kunnen worden. Daarom heeft het antwoord van de gemeente geleid tot een aantal vragen.

 

  1. Welk onderhoud aan welke vijvers is nu exact gepland?
  2. Wat is het tijdsbestek van dit totale werk en kunt u een overall-planning verschaffen?
  3. Wat zijn de kosten van dit totale werk?
  4. Wanneer wordt er een voorstel gemaakt om de rest van de vijvers uit te baggeren?
  5. Wanneer komen de rest van de vijvers aan de beurt?
  6. Wanneer is de laatste keer dat de vijvers grootschalig en op deze wijze zijn uitgebaggerd?
  7. Welk onderhoud is er gepleegd na het moment dat de vijvers voor de laatste keer zijn uitgebaggerd?
  8. Volgens medewerkers die op dit moment de vijvers aan het uitbaggeren zijn, moet er over drie jaar (weer) onderhoud gepleegd worden. Is dit bij de gemeente bekend? Zo ja is dat ook ingepland en hoe verhoud zich dit tot voorgaande vragen? Zo nee, hoe kan het dat dit niet bekend is?

 

Hoogachtend,

8 maart, 2021

Art. 43-vragen uitbaggeren vijvers

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                  Roermond, 1 maart 2021   Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 43 RvO m.b.t. uitbaggeren en […]
1 maart, 2021

Art. 43-vragen Jongeren wonen, deel 2

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 1 maart 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. Jongeren wonen 2   Geacht […]
24 februari, 2021

Art. 43-vragen inzake riool(herstel)werk in nieuw aangelegde parallelrijbaan N280

Aan het college van B&W van Roermond via tussenkomst door de griffier dhr. J. VervuurtPostbus 9006040 AX Roermond                    Roermond, 24 februari 2021   Betreft: Artikel […]
22 februari, 2021

Art. 43-vervolgvragen tankstation Maasbrug

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 19 februari 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. vervolgvragen voormaling tankstation Maasbrug   […]