Artikel 43

Aan het college van B&W van Roermond via tussenkomst door de griffier dhr. J. Vervuurt
Postbus 900
6040 AX Roermond                 

 

Roermond, 24 februari 2021

 

Betreft: Artikel 43-vragen inzake riool(herstel)werk in nieuw aangelegde parallelrijbaan N280.

 

Geacht College,

 

Met dank aan diverse oplettende aanwonenden van het gebied Venloseweg/Broekhin Noord/ Swalmerstraat e.o. stellen wij u namens de LVR-fractie de volgende vragen conform artikel 43 van het RvO.

 

 1. Klopt het dat de parallelrijbaan van de N280, nadat het complete majeure project N280 net gereed is, weer open moet worden gehaald voor rioolwerk?
 2. Had dit rioolwerk niet in het project van circa € 60.000.000 belastinggeld, circa 20% van de Roermondse belastingbetaler, kunnen worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit niet gedaan?
 3. Waar ligt de oorzaak van deze rioolwerkzaamheden en was dit niet eerder bekend? Graag ontvangen wij een feitenrelaas (inclusief dagstaat- en/of weekrapporten van de aannemer en de directievoering van het project N280) vanaf het 1e moment van signalering van dit rioolprobleem.
 4. Is hier sprake van nalatigheid van de opdrachtnemer(s) van het project N280, of een falende voorbereiding aan de zijde van de gezamenlijke opdrachtgevers (Gemeente Roermond en Provincie Limburg), of een blunder? Graag dit meenemen in het feitenrelaas zoals gevraagd in vraag 3.
 5. Valt dit riool(herstel)werk onder regie van het project N280, m.a.w. is hier sprake van garantiewerk en/of kan de CAR-verzekering ingezet worden?
 6. Hoe hoog zijn de totale (herstel)kosten van dit riool(herstel)werk inclusief afsluiting wegen, omleidingen, rioolwerk, opbreken en herstel wegdek parallelrijbaan N280, etc…etc…?
 7. Wie draait op voor deze kosten of wordt het in korte tijd wederom openhalen van de omgeving van de N280 met (Roermonds) belastinggeld betaald?
 8. Kan dit “geheimzinnig rioolprobleem” niet op een andere manier worden opgelost d.m.v. relining of met andere (nieuwe) technieken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wordt dit niet gedaan?
 9. Waarom is de raad en/of de commissie ruimte niet pro-actief in het kader van de actieve informatieplicht, eerder vooraf geïnformeerd?
 10. Bent u het met ons eens dat met de wetenschap van nu en het feit dat dit a) relatie heeft met en/of afstraalt op het majeure project N280 en b) weer enorme verkeersoverlast met zich meebrengt, dat u de raad en/of de commissie ruimte wél pro-actief in het kader van de actieve informatieplicht vooraf had moeten informeren?

 

In de bijlage vindt u een brief van de gemeente Roermond en email-correspondentie (persoonsgegevens weggelaten). Hierin wordt aangegeven dat er een huisaansluiting over het hoofd is gezien. Ons is echter informatie bekend dat de oorzaak ligt in een beschadigde cq vernielde riolering (mogelijk door het aanbrengen van de damwand ter plekke van een kruisende rioolbuis) tijdens de werkzaamheden van het project N280. Daarom de volgende aanvullende vragen.

 

 1. Klopt het dat er sprake is van een beschadiging cq vernieling aan de riolering waarvan veronderstelt kan en mag (wellicht moet) worden dat dit reeds bekend had kunnen en mogen (wellicht moeten) zijn, omdat dit veroorzaakt is ten tijde van het project N280? Wij verzoek u dit in verlengde van de vragen 3 en 4 terug te laten komen in het feitenrelaas.
 2. Als het antwoord op vraag 11 ja is, waarom is er dan niet direct gehandeld en is de riolering niet direct binnen het project N280 gerepareerd of vernieuwd?
 3. Kunt u ons in het verlengde van de vragen 5, 6 en 7 aangeven wat de meerkosten zijn van het werk dat nu moet gebeuren ten opzichte van de situatie als dit riool(herstel)werk direct integraal was meegenomen tijdens het project N280?
 4. Wij hebben gezien dat de werkzaamheden plaatsvinden van 7 uur in de ochtend tot mogelijk 23 uur in de avond en mogelijk in het weekend. Daarbij wordt gesproken over trillingshinder. Is het mogelijk dat omwonenden op enige manier ‘gecompenseerd’ worden in de vorm van een attentie ter verzachting van het leed?
 5. Deze werkzaamheden zorgen wederom voor enorme verkeersoverlast voor onder andere aanwonenden van de Venloseweg. De LVR-fractie heeft in de commissie ruimte en de raad, tijdens diverse debatten waaronder het verkeersveiligheidsplan, herhaald zorgen uitgesproken over en aandacht gevraagd voor de totale verkeerssituatie op de Venloseweg. Bent u bereid zaken hieromtrent aldaar aan te pakken? Zo ja, wanneer en welke maatregelen dan en hoe vindt burgerparticipatie plaats? Zo nee, waarom niet?

 

Gezien de actualiteit van dit onderwerp, de imagoschade i.v.m. project N280 en en de grote verkeersoverlast, doen wij een dringend beroep op u om deze vragen sneller dan de gebruikelijke termijn te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet namens de LVR-fractie,

24 februari, 2021

Art. 43-vragen inzake riool(herstel)werk in nieuw aangelegde parallelrijbaan N280

Aan het college van B&W van Roermond via tussenkomst door de griffier dhr. J. VervuurtPostbus 9006040 AX Roermond                    Roermond, 24 februari 2021   Betreft: Artikel […]
22 februari, 2021

Art. 43-vervolgvragen tankstation Maasbrug

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 19 februari 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. vervolgvragen voormaling tankstation Maasbrug   […]
11 februari, 2021

Art. 43-vragen jeugdraad Roermond

Aan de griffier van de gemeente RoermondPostbus 9006040 AK Roermond   Betreft: schriftelijke vragen ex art. 43 op grond van R.v.O. inzake de jeugdraad van de […]
12 januari, 2021

Art. 43-vragen voormalig tankstation Maasbrug

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 12 januari 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. voormalige tankstation Maasbrug     […]