Artikel 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

                                           Roermond, 13 januari 2020

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie)”

Geacht College,
  
Vele malen heeft LVR in de Cie Ruimte bij de rondvraag aandacht gevraagd over de werkwijze en het optreden van de Cie Beeld Kwaliteit (Cie BK), ook hebben wij enkele keren over dit onderwerp art. 43 vragen gesteld.
Uit de antwoorden van het college van B&W blijkt dat er weinig aan de hand zou zijn; onze fractie constateert echter het tegendeel.
 
In Dagblad de Limburger van 8 januari 2020 pagina 5 staat artikel met kop: “bouw zorgappartementen later van start”. Het betreft het project zorgwoningen aan de Prins Bernhardstraat e.o. Citaat: De reden voor de vertraging is dat we binnen het vergunningentraject een aantal keren correcties op het ontwerpplannen hebben moeten uitvoeren, zo laat een woordvoerster van de Wonen Zuid weten. Die correcties waren nodig om goedkeuring te krijgen van de Welstandscommissie”.
 
Ook bij andere bouwprojecten in Roermond horen wij vaak hetzelfde, de Cie BK  (Welstandcommissie) treedt buiten haar kaders en is inmiddels de meest gehate adviescommissie  van “Bouwend Roermond” geworden.
In alle overleggen die LVR fractie heeft klagen burgers, aannemers, architecten, adviseurs, constructeurs , ontwikkelaars en bouwdeskundigen over de uiterst kritische wijze van beoordelen door de Cie BK. Deze -te- kritische benadering van de Cie BK vindt vaak zijn grondslag in onvoldoende begrip voor het feitelijke, nuttige inpandige gebruik van de beoogde ruimte. Op basis van daaruit voortvloeiende ondergeschikte gevolgen in het exterieur-ontwerp, volgt te vaak een negatieve beoordeling.
Helaas stelt de LVR-fractie vast dat nagenoeg niemand in het openbaar hierover wil klagen omdat men vreest bij nieuwe beoordelingen de “bal terug gekaatst te krijgen”,waardoor de ingediende plannen nog meer gedwarsboomd worden door Cie BK.
Het College van B&W heeft tot nu toe steeds opgemerkt dat zij deze kritische  geluiden niet ervaren.
Dat brengt LVR  tot onderstaande vragen:
 
1. Hebben deze kritische geluiden  het College van B&W of wethouder Evers inmiddels wel bereikt?
2. Is het juist dat de bouw van zorgappartementen in het Roermondse Veld is vertraagd als gevolg van negatieve advisering van Cie BK?
3. Is het juist dat de bouw van zorgappartementen op het terrein van Oude Borg in Herten is vertraagd door negatieve advisering  van Cie BK ?
4. onze fractie wil  volledige opgave van alle geheel of gedeeltelijk negatieve adviezen van de cie BK gedurende de kalenderjaar 2018 en 2019 met daarbij inzicht in de omvang van de daaruit voortvloeiende vertragingen in het bouwproces. Tevens een opgave van de gevallen en met motivatie waarbij het college van B&W heeft besloten het negatieve advies van de cie BK niet op te volgen.
5. Heeft het College van B&W er begrip voor dat “Bouwend Roermond” in het openbaar hier niet overreclameert en zelfs bang is het College van B&W hierover te informeren?
6. Is het College van B&W bereid om een externe vertrouwenspersoon/instantie aan te wijzen waarmee “bouwend Roermond” in vertrouwelijkheid gesprekken kunnen voerenover advisering door de cie BK en daarin een bemiddelende rol aan toekennen.
7. B&W heeft de laatste jaren  -voor zover onze fractie bekend- 1x afgeweken van het advies van Cie BK bij ingediende plannen betreffende de voormalige locatie  V&D aan het Munsterplein. Is er na die V&D afwijking van het advies nogmaals afgeweken? Wat is de reden dat de planontwikkeling op deze steeds meer verpauperende locatie vertraagt?
8. Intervenieert het College van B&W e/o  de verantwoordelijk wethouder Evers nooit indien er problemen zijn/komen bij een aanvraag door  de behandeling door Cie BK? Indien deze vraag positief wordt beantwoord graag opgave van deze plannen en de resultante van de bestuurlijke interventie.
9. Kan het College van B&W uitleggen waarom op de Markt en het Munsterplein de horeca bedrijven vrijwel allemaal een winterterras hebben maar Brasserie Entree (Markt 20) al meerdere jaren bezig is met bedrijfseconomisch haalbare plantontwikkeling voor een geheel transparant uit te voeren wintertuin?
10. Is uw college bereid om de gemeenteraad een voorstel te doen tot aanpassing van de werkwijze van de cie BK, waarbij -zeker bij zakenpanden en zorgobjecten- meer aandacht geschonken moet worden aan het nuttige en bedrijfseconomische inpandige gebruik, door acceptatie van de gevolgen in het exterieur van het object, evenwel met uitzondering van echte welstands-technische excessen.
 

Hoogachtend,


13 januari, 2020

Art. 43-vragen “commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie)”

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie)” Geacht College,   Vele […]
16 december, 2019

Art. 43-vragen snelheidsovertredingen

Herten, 16 december 2019 Aan het College van B&W en / of het bestuursorgaan de Burgemeester,  Betreft: art. 43-vragen Snelheidsovertredingen Geacht college, Automobilisten die met een […]
22 oktober, 2019

Art. 43-vragen heroverweging renovatie Schöndeln

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college,  Tijdens de commissie BS gaf wethouder Pleijte op basis van vragen van de LVR […]
11 oktober, 2019

Art. 43-vragen problemen sociale dienst

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college, Wij hebben vernomen dat er e.e.a. de afgelopen maand(en) is misgelopen bij de sociale […]