Artikel 43

Herten, 16 december 2019

Aan het College van B&W en / of het bestuursorgaan de Burgemeester, 

Betreft: art. 43-vragen Snelheidsovertredingen

Geacht college,

Automobilisten die met een rotgang door de woonwijk crossen. Het is één van de grootste ergernissen onder Nederlanders

Eén van de grootste ergernissen van de Roermondse burgers zijn de automobilisten die veel te hard door de woonwijk, dan wel binnen de bebouwde kom, rijden. Vooral ook omdat er nagenoeg niets aan wordt gedaan. Terecht en begrijpelijk dat burgers aan de bel blijven trekken.

Eén van de vele voorbeelden van verontruste burgers zijn bewoners van de Oude Roermondseweg in Herten. Via hen heeft de LVR-fractie kennis genomen van de resultaten (via grafiek) van een onlangs gehouden verkeersnelheidsmetingen door de gemeente op de Oude Roermondseweg te Herten. Zie bijlage. In deze straat mag 30 km/u gereden worden. In bijna 50% van de gevallen wordt te hard gereden. In 85% van de gevallen is de snelheidsoverschrijding 27% meer dan de maximum snelheid. De hoogst gemeten snelheid was 77 km/u!  Waarschijnlijk wordt nog veel harder in deze straat gereden. Gemeten is namelijk nabij een (fruit) bedrijf waar klanten parkeren.

Wij stellen op grond van artikel 43 RvO de volgende vragen:

 1. In welke straten zijn in de jaren 2018 en 2019 door de gemeente verkeerssnelheidsmetingen verricht?
 2. Kan de LVR-fractie een overzicht (via grafieken) ontvangen van alle uitkomsten van verkeerssnelheidsmetingen in de gemeente Roermond verricht in de jaren 2018 en 2019 (in de vorm van uitgeprinte jaarboeken)? Zo nee, waarom niet?
 3. Wie bepaalt (ambtelijk en/of bestuurlijk)  en  op grond van welke criteria, waar de verkeerssnelheidsmeter wordt opgehangen? 
 4. Vindt ook overleg met de politie plaats, over locaties waar de snelheidsmeter wordt opgehangen? Voor- en achteraf?
 5. Hoeveel snelheidsmeters heeft de gemeente Roermond beschikbaar om op te hangen? Met welke frequentie, intensiteit, worden deze meters opgehangen?
 6. Welke doelen streeft de gemeente na met het ophangen van de meters?
 7. Waarvoor worden de resultaten van de metingen precies gebruikt? Voor aanpassing (verkeers)beleid, of ook voor inzet op handhaving?
 8. Worden er kwalitatieve en kwantitatieve analyses (in totaliteit) uitgevoerd, en zo ja, door wie, n.a.v. alle metingen? Zo, ja, welke analyses zijn dan gemaakt met welke  conclusies? Wat betekent dat dan voor het te voeren beleid en handhaving?
 9. Hoe vaak heeft de politie, en waar, gecontroleerd op handhaving van de verkeerssnelheid, binnen de bebouwde kom van Roermond in de jaren 2018 en 2019? Kunt U iets zeggen over de hoeveelheid uitgeschreven boetes dan, welke straten en inzicht in de snelheden die overtreden zijn?
 10. Vaak wordt gesteld dat de verkeerssnelheden overtreden worden door omwonenden / burgers uit de eigen omgeving. Heeft de politie, kentekens uitgelezen, waaruit dit mogelijk beeld bevestigd wordt? Zo ja, met welk resultaat, zo nee, waarom niet? Indien nee, vindt u het ook een goed idee om dat een keer te laten plaatsvinden?
 11. Vindt U het eveneens ook een goed idee als voortaan standaard de uitkomsten van een verkeersmeting (grafiek) door de gemeente op de website roermond.nl geplaatst worden, zodat raadsleden en burgers hier periodiek kennis van kunnen nemen? Zo nee, waarom niet?
 12. Is Stadstoezicht ook betrokken bij de handhaving van verkeerssnelheid? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 13. Zijn er wegen in Roermond, waarvan de politie heeft uitgesproken naar de gemeente toe, dat daar niet wordt gehandhaafd in verband met de inrichting van de weg? Zo ja, welke wegen zijn dat dan? Graag een limitatieve opsomming van deze wegen.
 14. Hoeveel klachten heeft de gemeente Roermond in 2018 en 2019 ontvangen van burgers over (handhaving) van de verkeerssnelheid in de bebouwde kom? Graag een limitatief overzicht geven van de wegen waarop de klachten betrekking hadden. Op welke wijze en door wie zijn deze klachten behandeld en beantwoord? Vindt er ook kwalitatief en kwantitatief onderzoek plaats n.a.v. deze klachten? Wat zijn dan de conclusies? Vindt er n.a.v. klachten ook bijstelling plaats in beleid c.q. handhaving? Zo ja, hoe?
 15. Worden er overigens nog snelheidsverlagende of handhavingsmaatregelen overwogen op de Oude Roermondseweg overwogen mede n.a.v. de recente meting? Zo ja, welke?

Met vriendelijke groet,

namens de LVR-fractie,

16 december, 2019

Art. 43-vragen snelheidsovertredingen

Herten, 16 december 2019 Aan het College van B&W en / of het bestuursorgaan de Burgemeester,  Betreft: art. 43-vragen Snelheidsovertredingen Geacht college, Automobilisten die met een […]
22 oktober, 2019

Art. 43-vragen heroverweging renovatie Schöndeln

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college,  Tijdens de commissie BS gaf wethouder Pleijte op basis van vragen van de LVR […]
11 oktober, 2019

Art. 43-vragen problemen sociale dienst

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college, Wij hebben vernomen dat er e.e.a. de afgelopen maand(en) is misgelopen bij de sociale […]
27 augustus, 2019

Art. 43-vragen heisessies

Bekijk hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 27 augustus 2019 Betreft: Schriftelijke […]