Artikel 43

Bekijk hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 27 augustus 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. Heisessies

Geachte College,

Met stijgende verbazing maar ook met ergernis heeft de LVR-fractie kennis genomen van de inhoud van de  raadsinformatiebrief van 23 mei 2019 inzake WOB verzoek door Dagblad  de Limburger. Voorop stellen wij dat LVR fractie Dagblad de Limburger dankbaar is dat zij een WOB verzoek hebben ingediend, anders was LVR fractie, ook na onze eerdere schriftelijke vragen, nooit achter bepaalde feiten gekomen.
 
De LVR-fractie heeft op 19 juli 2017 (uw nummer 3771-2017)  en 29 juni 2018 (uw nummer 13242-2018)  artikel 43 vragen gesteld inzake heisessie en teambuildingsbijeenkomsten.
Het college van B&W heeft toen geweigerd om inzage te geven in de door  ons  gevraagde gegevens.
 
Het college van B&W heeft de vragen van de LVR, in strijd met de wettelijke verplichting volgend uit artikel 169 van de gemeentewet, geweigerd te beantwoorden. Door een WOB verzoek van Dagblad de Limburger is er echter veel meer informatie gekomen.
Dit alles brengt ons tot de onderstaande vragen:
 

 1. Waarom heeft het college van B&W geweigerd, conform de gemeentewet, de door de raad gevraagde inlichtingen te verstrekken inzake heisessie en teambuildingsbijeenkomsten?
 2. Waarom heeft het college van B&W het WOB verzoek van Dagblad de Limburger hoger gewaardeerd en behandelt dan vragen vanuit de Gemeenteraad?
 3. Heeft het college eerst (externe) juridische adviezen eerst hierover ingewonnen?
  Zo ja, bij wie en tevens ontvangen wij graag een afschrift van deze adviezen.
 4. Kunt u ons duiding geven binnen de kaders van de wet welke definitie het college van B&W hanteert over de (overigens steeds vaker voorkomende) reactie dat er niet beantwoordt wordt wegen “interne college aangelegenheid”?
 5. In welke wettelijke bepaling(en) staat dat de Gemeenteraad geen recht heeft op een antwoord als het een “interne college aangelegenheid” betreft?
 6. Waarom is de 1e offerte van Sturm en DreamPort Leisure Consultants gericht aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de 2e offerte aan de burgemeester van Roermond? Tevens vragen wij u wie de opdrachtgever is/was?
 7. Wat zijn de verschillen tussen de 1e en 2e offerte? 
 8. In de 1e offerte staat vermeldt; “in het gesprek met Han Geraedts medio september werd Bart de Boer van DreamPort Leisure Consultants BV en Camilla van den Boom van Sturm BV verzocht om een voorstel te maken voor de gemeente Roermond voor de interviews…etc…etc”. In de 2e offerte staat; “in het gesprek met Rianne Donders-de Leest in september met Bart de Boer van Dreamport Leisure Consultance BV aan Camilla van de Boom van Sturm verzocht een voorstel te maken voor de gemeente Roermond voor de interviews…etc…etc”. Waarom dit verschil in formulering?
 9. Heeft er tussen de 1e en 2e offerte een bespreking plaatsgevonden tussen de Boer en van den Boom met burgemeester Donders?
 10. Zo ja, wat is de inhoud van dat gesprek geweest? Is er een besprekingsverslag van gemaakt en wie waren daarbij aanwezig? Zo nee, waarom is er dan een verschil in opdrachtformulering?
 11. De LVR fractie verzoekt nogmaals, conform artikel 169 van de gemeentewet, om inzage in alle documenten die zijn opgesteld tijdens deze opdracht.
 12. Is het waar dat in het rapport “Roermond de stad voor iedereen” op pagina 39 staat vermeld; “nieuw coalitieakkoord schrijven + cup en portefeuilles verdelen?
 13. Zo ja, waarom is dat nooit gemeld aan de gemeenteraad?
 14. Is dit niet in strijd met democratische rechtsregels om reeds voor de verkiezingen al een nieuw coalitieakkoord en een cup te schrijven en tevens al portefeuilles te gaan verdelen terwijl de kiezer nog niet in de gelegenheid is geweest zijn/haar stem uit te brengen en de verkiezingsuitslag nog niet bekend is?
 15. Op wiens initiatief is die passage erin gekomen? Graag ontvangen wij de namen van de individuele leden van het college van B&W die bij de formulering van deze passage betrokken zijn geweest.
 16. In brief 13900-2019 staat dat document “Businessmodel V/d Boom /de Boer en Bestuur” niet wordt verstrekt aan Dagblad de Limburger vanwege persoonlijke beleidsopvattingen. Wat wordt bedoeld met document Businessmodel V/d Boom/de Boer en Bestuur? Is dat rapportage” Roermond de stad voor iedereen”?
 17. Kan exact worden aangeven welke persoonlijke beleidsopvattingen in die rapportage staan?
 18. Zijn er werkzaamheden voor en voorafgaand aan de verkiezingen in 2018 verricht waarvan de raad geen weet heeft en die betrekking hebben op de partijen Groen Links, CDA, Democraten Swalmen en D66?
 19. Zo ja, welke werkzaamheden zijn er voor en voorafgaand aan de verkiezingen in 2018 verricht waarvan de raad geen weet heeft en die betrekking hebben op de partijen Groen Links, CDA, Democraten Swalmen en D66?
 20. In de rapportage bij de 2 uitgebrachte offertes staat dat er met name gewerkt zou worden aan :”de voorbereidingen en uitvoeringen en uitwerkingen van een interactieve workshop alsmede de synthese van de hoofdlijnen van de strategische toekomstvisie 2030″. Waarom is tijdens de behandeling in de gemeenteraad op  22 december 2016 van de Strategische Visie 2030 totaal niets over vermeld over deze activiteiten en gekozen om dit gebeuren te verzwijgen?
 21. Op grond van welke competenties heeft de gemeente Roermond en/of de burgemeester gekozen voor de heer Bart de Boer en mw Camilla van de Boom? Welke CV’s of referenties zijn in het offertetraject overlegd? 
 22. Heeft de burgemeester van Roermond, dan wel andere collegeleden of de gemeentesecretaris, in het verleden in een andere functie met de betreffende personen gewerkten/of contacten onderhouden? Zo ja, is dat gemeld in het college van B&W? Zo ja, waarom niet aan de raad? Zo neen, waarom is dan gekozen voor deze Brabantse personen? 
 23. Verricht(t)en deze personen, c.q. bureau, ook andere werkzaamheden voor Roermond, dan voor met de gemeente Roermond verbonden partijen? Zo ja, welke werkzaamheden.

Namens de LVR-fractie,

27 augustus, 2019

Art. 43-vragen heisessies

Bekijk hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 27 augustus 2019 Betreft: Schriftelijke […]
19 augustus, 2019

Art. 43-vragen OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg)

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond            Roermond,18 augustus 2019 Geachte griffier, De […]
13 augustus, 2019

Art. 43-vragen Joekskapel Paaf Aaf

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeente Roermond Roermond, 13 augustus2019 Geachte griffier, Onderstaand gelieve u artikel […]
2 augustus, 2019

Art. 43-vragen politiecontrole New York Pizza

Lees hier het antwoord op onderstaande vragen van de gemeente Roermond. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                                                  Roermond, 29 juli […]