fractie

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Inleiding:

Naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger dd 13 juli betreffende de tijdelijke op- en afrit N280 bereiken ons berichten van verontruste burgers. Onder meer bewoners van Leeuwen en de Venloseweg die verbaasd zijn over de gebrekkige wijze van communiceren van de gemeente Roermond m.b.t. deze tijdelijke voorziening. Zij maken zich vooral grote zorgen over de gevolgen die deze tijdelijke voorziening wellicht kan veroorzaken en deze zorgen worden gedeeld door de LVR-fractie. Bijvoorbeeld valt te denken aan wat dit betekent voor omwonenden door overlast van sluipverkeer, het niet respecteren van de aanwezige 30-km zones, gevaar voor schoolgaande kinderen in Leeuwen.

 

Ook zijn er zorgen over wat deze tijdelijke voorzieningen betekenen in combinatie met het reeds aanwezige drukke (vracht)verkeer van en naar de gevestigde bedrijven in de omgeving van de N280 en het bedrijventerrein Willem-Alexander.

 

De LVR-fractie vindt het samen met de bezorgde bewoners ook zeer vreemd dat tijdens de laatste bijeenkomst in de Basisschool Leeuwen op 13 april jl, waar een groot aantal bewoners uit Leeuwen aanwezig waren, over deze tijdelijke op- en afrit met geen woord is gerept. In het verslag van Dagblad de Limburger d.d. 14 april staat evenwel vermeld dat er een tijdelijke op- en afrit in de planning staat en dat deze plannen nog dezelfde avond aan de bewoners zouden worden gepresenteerd.

 

In het kader van Burgerparticipatie en informatieverschaffing is het stuitend dat bij lange na niet alle aanwonenden/betrokkenen die hinder gaan ondervinden van de tijdelijke voorziening, uitgenodigd waren voor de bijeenkomst van 13 juli jl.

 

Ook organisaties als de Stichting Dorpscomité Leeuwen en de wijkvereniging St. Jozefput Leeuwen zijn naar hun zeggen niet geïnformeerd over deze “tijdelijke” ontsluitingsweg”.

 

Vragen:

 1. Waarom zijn de bewoners en de genoemde organisaties in Leeuwen niet geïnformeerd over de tijdelijke voorzieningen?
 2. Waarom zijn niet alle bewoners van de Venloseweg geïnformeerd over de tijdelijke voorzieningen?
 3. Waarom zijn niet alle aanwonenden en betrokkenen in een brede straal rondom de N280 geïnformeerd over de tijdelijke voorzieningen?
 4. Waarom zijn de onder 1, 2 en3 genoemde betrokkenen niet uitgenodigd voor de bijeenkomst op 13 juli?
 5. Wanneer denkt u deze bewoners te informeren over de tijdelijke voorzieningen?
 6. Bestaat er voor de bewoners nog een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen?
 7. Bestaat er voor de bewoners nog een mogelijkheid om alternatieven aan te dragen die de huidige kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid van deze bewoners waarborgt?
 8. Is het College van B&W gezien het ontbreken van een goed Burgerparticipatietraject inzake de tijdelijke voorzieningen N280, voornemens om een (extra) informatiemoment in te lassen waarbij alle onder 1,2 en 3 genoemde betrokkenen tijdig worden uitgenodigd?
  Zo ja, binnen welke termijn gaat u dit in gang zetten?
  Zo neen, waarom niet?

 

Gezien de relatie van deze vragen met de bijeenkomst van de Commissie Ruimte op 28 augustus 2017, verzoeken wij het College van B&W om deze vragen uiterlijk 27 augustus aanstaande te beantwoorden.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

 

24 juli, 2017

Art. 43-vragen tijdelijke op- en afrit N280

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Inleiding: Naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger dd 13 juli betreffende de tijdelijke […]
15 juli, 2017

Beschouwing Westrom raadsvergadering 13 juli 2017

Ziek zijn, beter worden. Met deze titel geeft de LVR haar gevoelens goed weer over de omstandigheden waarin Westrom met al haar medewerkers is komen te […]
14 juli, 2017

Overzicht moties en amendementen raadsvergadering 13 juli 2017

Op 13 juli 2017 vond o.a. de behandeling van de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 van de gemeente Roermond plaats. Dirk Franssen heeft namens de […]
30 juni, 2017

Spoedbericht wegens ontbinden contract Westrom en Prioverve – deel 3

Geachte griffier,   In aanvulling op onderstaande mail van collega Puper namens de LVR, stuur ik u nog aanvullende vragen.   Is het waar dat het […]