fractie

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

                                           Roermond, 15 januari 2020

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “winkeltijdenverordening

Geacht College,
  

de LVR fractie heeft in het verleden al vele malen aandacht gevraagd inzake modernisering van de winkeltijdenverordening.
Reeds op 21 maart 2016 hebben  City Management, BIZ binnenstad, VVV Midden Limburg, Koninklijke Horeca NL afdeling Roermond aan het College van B&W een brief gezonden waarop LVR fractie in december 2016 en in 2017 art 43 vragen heeft gesteld. Beantwoording was niet vooruitstrevend.
Wij zijn nu bijna 3 jaar verder.
Onlangs lazen wij daarnaast ook in DDL van 20 dec jl. dat er discussie was over openingstijden supermarkten.

 1. Kunt u ons aangeven wat er exact is gebeurd vanaf maart 2017 tot heden?
 2. Welke overleggen hebben er plaatsgevonden omtrent de winkeltijdenverordening? a. Met wie hebben deze overleggen plaatsgevonden? b. Wanneer hebben deze overleggen plaatsgevonden? c. Wat is de uitkomst van deze overleggen geweest?
 3. Heeft het College in deze periode vanaf 2017 verzoeken van winkeliers gehad om de winkeltijdenverordening aan te passen of om open te mogen zijn? Zo ja, hoeveel verzoeken waren dit?
 4. Wanneer is College van B&W voornemens om tot  modernisering van de winkeltijdenverordening van onze Retailstad over te gaan?
 5. Is het College van B&W het met de LVR-fractie eens dat de afgelopen jaren de winkeltijdenverordening bij het huidige stadsbestuur in het verdomhoekje is geraakt?

Hoogachtend,

14 januari, 2020

Art. 43-vragen winkeltijdenverordening

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “winkeltijdenverordening 
 Geacht College,    de […]
13 januari, 2020

Art. 43-vragen “commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie)”

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “commissie beeldkwaliteit (welstandscommissie)” Geacht College,   Vele […]
16 december, 2019

Art. 43-vragen snelheidsovertredingen

Herten, 16 december 2019 Aan het College van B&W en / of het bestuursorgaan de Burgemeester,  Betreft: art. 43-vragen Snelheidsovertredingen Geacht college, Automobilisten die met een […]
7 november, 2019

Woordvoering begrotingsbehandeling 7 november 2019

Woordvoering Dre Peters, fractievoorzitter: Eerste Roermondse College Stiekem?  De LVR, maar ook de andere oppositiepartijen en zeker de burgers hebben te maken met een lichting bestuurders […]