fractie

Lees hier Antw. art. 43 winkeltijdenverordening 20170310 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 20 januari 2017

 

Betreft: Vervolgvragen naar aanleiding  van ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. winkeltijdenverordening

 

Geachte College,

 

Refererend aan de door de LVR gestelde vragen dd 12.12.2016 ontvingen wij 19.1.2017 de antwoorden die ons echter verbazen.

 

  1. Bij uw beantwoording van vraag 1 stellen wij vast dat de brief van 9 maart 2016 niet beantwoord is. De LVR betreurt het te moeten constateren dat het niet beantwoorden van de brief door het College van weinig respect getuigt jegens de ondertekenaars van de genoemde brief. De motivatie voor deze non-beantwoording delen wij niet. Klopt het dat aan de briefschrijvers geen tussenbericht is gestuurd?
    De LVR verzoekt u deze brief per omgaande te beantwoorden.
  1. Dan uw beantwoording van vraag 4 en 5: Waarom ligt er na 9 maanden nog steeds geen nieuw voorstel voor in de raad? ls er onenigheid binnen het college van B&W ten aanzien van dit punt? Zo ja, waarover is er dan precies onenigheid? Zo nee, waarom is er nog geen actie ondernomen door het college?
    Uw antwoord: Nee, uw raad heeft bij besluit van 7 juli 201 1 een winkeltijdenverordening vastgesteld. Het overleg met betrokken partijen kan leiden tot een heroverweging. Op dit moment is daar geen sprake van.
    De in de LVR vragen genoemde partijen BIZ Centrum Roermond en Citymanagement hebben in brieven aan uw college en in gesprekken met uw college aangedrongen de winkelsluitingsverordening welke is vastgesteld bij besluit van 7 juli 2011, te heroverwegen. Reden voor de LVR om d.d. 12 december 2016 art. 43 vragen te stellen. U stelt middels uw beantwoording van de gestelde vragen, dat er geen sprake is van een eventuele heroverweging. Op grond waarvan komt u tot deze conclusie en door wie ingegeven?

 

In afwachting van uw spoedig antwoord verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

24 januari, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. antwoorden Winkeltijdenverordening

Lees hier Antw. art. 43 winkeltijdenverordening 20170310 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
10 januari, 2017

Art. 43 werkwijze BsGW

Lees hier Antwoord art. 43 vragen werkwijze BsGW 20170323 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
27 december, 2016

Art. 43 OPET

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 27 december 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
27 december, 2016

Art. 43 supermarkten Grinderij

Lees hier Antw. Art. 43 Supermarkten Grinderij op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]