fractie

Aan
de griffier van de Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 22 mei 2014
Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO inzake buurtbemiddeling

 

Geachte griffier,
Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding
Op de Donderberg kennen wij het project Buurtbemiddeling. Vrijwilligers helpen bij het oplossen van conflicten die zich voordoen tussen buren en bij andere conflicten in de buurt. Wij vernemen positieve geluiden over de wijze waarop het project verloopt.
Ook de politie verwijst vaak door naar buurtbemiddeling. Vrijwilligers die worden ingezet in de eigen buurt krijgen allerlei trainingen en worden ondersteund door twee professionals. Het gaat om een project dat is uitgerold, naar wij hebben begrepen, over alle gemeentes in Midden Limburg (inclusief Weert en Nederweert). Buurtbemiddeling is een mooi voorbeeld van burgerinitiatief, van burgers, voor burgers.

Naar verluidt heeft de gemeente onlangs besloten om de buurtbemiddeling aan te besteden en er is een offerte-aanvraag verstuurd naar 6 welzijnsorganisaties. Wij vernemen dat de regie van deze aanbesteding ligt op ambtelijk niveau bij de gemeente Weert. Indien burgers zich wenden tot de gemeente met het verzoek om informatie (aanvraag openbare stukken zoals offerte) is het ambtelijk antwoord van Roermond dat pas in september, als de aanbesteding achter de rug is, inzage kan worden verkregen.

De kans bestaat dat de buurtbemiddeling na de gunning in het aanbestedingstraject uitgevoerd zal gaan worden door een welzijnsinstelling elders uit Limburg.

Op grond van het RvO stellen wij u de volgende vragen

 1. Klopt het dat dit burgerinitiatief binnenkort niet meer in deze vorm bestaat? Wanneer is daartoe door het college toe besloten en op grond waarvan? Wanneer is dan de raad geïnformeerd ?
 2. Graag een uitgebreide cijfermatige onderbouwing van het aantal buurtbemiddelingsverzoeken, en de resultaten daarvan ?
 3. Wat is het standpunt van de politie inzake het opheffen van dit initiatief in deze vorm?
 4. Waarom moet zo’n burgerinitiatief, dat weliswaar enige ondersteuning geniet, aanbesteed worden?
 5. Waarom wordt door de gemeente geen informatie gegeven over het traject van aanbesteding aan de burgers, waarom hebben burgers als direct betrokkenen zijn geen inspraak in de aanbesteding, waarom mogen zij zelfs niet weten hoe de offerte-aanvraag er uit ziet? Op grond van welke juridische regeling wordt dit dan besloten?
 6. Waarom wordt dit project dat zo succesvol is (bijvoorbeeld op de Donderberg) aanbesteed via een ambtenaar in Weert met de kans dat een welzijnsinstelling elders de opdracht binnen sleept?
 7. Is het ook mogelijk dat de vrijwilligers die actief zijn in de buurtbemiddeling een stem krijgen in het proces van gunning?
 8. Hoeveel geld en capaciteit besteedt de ambtelijke organisatie aan dat proces? Is het denkbaar dat dat geld beter besteed kan worden?
 9. Worden meerdere initiatieven in Roermond, door opschaling naar regionale verbanden, de dupe van (grootschalige) aanbestedingsregels? Zo ja welke, met welke gevolgen?
 10. Wat telt bij uw college dan zwaarder mogelijk ‘geldgewin’ door grootschalige aanbesteding, of succesvolle initiatieven met vrijwilligers? Waarom?
 11. Hoe verhoudt zich dan de mogelijke opheffing van dit initiatief met de wens van het nieuwe college / coalitieprogramma “mensen maken onze stad” ?
 12. Op welke wijze gaat u dit de betrokken vrijwilligers en de burgers van Roermond uitleggen?
 13. Wanneer vindt naar verwachting gunning plaats en op grond van welke (kwalitatieve) selectiecriteria?
 14. Wij verzoeken u het offerteverzoek als bijlage bij de beantwoording in de vorm van een bijlage bij de beantwoording mee te zenden.

 

 

Hoogachtend,

Dré Peters en Bert Achten Raadsleden LVR

23 mei, 2014

LVR stelt vragen over aanbesteding Buurtbemiddeling

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 22 mei 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO inzake buurtbemiddeling   […]
22 mei, 2014

AmbulanceZorg Limburg-Noord

Aan College van B&W Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 22 mei 2014     Betreft:           AmbulanceZorg Limburg-Noord     Geachte leden van het […]
21 mei, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over kindermishandeling

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 21 mei 2014     Betreft:           Art. 43-vragen inzake kindermishandeling   Inleiding […]
21 mei, 2014

LVR stelt vragen over parkeerproblemen bij Velderie

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 19 mei 2014     Betreft:           schriftelijke vragen art. 43 RvO parkeerproblematiek […]