fractie

Om!!…naar nieuw  samenleven

Aan  het college van Burgemeester en Wethouders

 

Roermond, 5 februari 2014

 

Geacht college,

Voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 3 februari was op verzoek van de LVR fractie als agendapunt opgenomen het door uw college geïnitieerde project Om!.. Tijdens de vergadering  van de commissie heeft de LVR fractie voorgesteld het punt van de agenda terug te nemen en in plaats daarvan schriftelijke vragen aan uw college te stellen.

Hierbij treft u de vragen van de LVR fractie aan.

Inleiding:

In een raadsinformatiebrief d.d. 8 oktober 2013 kondigt u de actie Om!.. aan. U plaatst dit in het kader van “de communicatie regisseursrol en veranderingen in het sociale domein”.

Vragen:

1: Zijn er externe deskundigen betrokken bij het project en de totstandkoming ervan?

2: Hoe groot  is het totale budget van deze campagne? Voor welk bedrag maakt de door de gemeente betaalde publicaties in de Trompetter hiervan deel uit?

3: Heeft voor het opzetten van de campagne een aanbesteding plaatsgevonden?

4: Wilt u de gemeenteraad in het vervolg op vraag 3 inzage geven in het dossier?

Om! is ook een communicatieproject. Voor communicatie zijn altijd minstens twee partijen nodig, de verzender en de ontvanger. Het ene moment is de gemeente de verzender en de inwoner van de gemeente of het bedrijfsleven de ontvanger. Het andere moment is de communicatie omgekeerd.

5: Hoe verloopt de hierboven beschreven communicatie en hoe worden effecten gemeten, kortom bereikt u voldoende bewoners en/of groepen van bewoners om het doel, de participerende samenleving vorm te geven? Wanneer wordt het project geëvalueerd en op welke wijze en wanneer  brengt u de gemeenteraad hiervan op de hoogte?

6: Bent u het met ons eens dat de publicaties in de Trompetter met de beeltenis van wethouders die ook op de kandidaten/kieslijsten van politieke partijen voorkomen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, bij veel mensen van buiten de actieve politiek, ervaren wordt als het campagne voeren op gemeentekosten (de gemeente betaalt immers voor deze publicaties)? Dit laatste vooral ook in het tijdsgewricht in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

7: Naast hetgeen tot nu gepubliceerd is, welke wethouders mogen wij in de artikelenreeks in het kader van deze actie nog meer verwachten?

Recent verscheen een artikel in de Trompetter met de titel: “ Eén jaar college Roermond, kort maar krachtig”. Hierbij was een foto geplaatst van het college inclusief de burgemeester. Het artikel was één en al lof over het gevoerde beleid.

8: Is dit artikel geïnitieerd door het college?

9: Wie is verantwoordelijk voor de redactie van de artikelenreeks in de Trompetter. Is dat de gemeente die de pagina’s heeft “gekocht” of is het de Trompetter die ondanks de financiële afspraken met de gemeente de redactie zelfstandig voert?

 

Wij vertrouwen dat wij de beantwoording van deze vragen spoedig tegemoet mogen zien.

De beantwoording bepaalt of de LVR hierin aanleiding ziet om het onderwerp te  agenderen voor de raadsvergadering van 20 februari.

 

LVR fractie

Dirk Franssen, fractiesecretaris

Jan Puper, vice fractievoorzitter

Voetnoot: De LVR is zeker voorstander van de participatiemaatschappij. Alle kandidaten en leden van de LVR hebben zich bij het aangaan van hun lidmaatschap/kandidatuur gecommitteerd aan inzet als vrijwilliger en/of mantelzorger.

5 februari, 2014

LVR stelt vragen over het programma Om!

Om!!…naar nieuw  samenleven Aan  het college van Burgemeester en Wethouders   Roermond, 5 februari 2014   Geacht college, Voor de vergadering van de commissie Bestuur en […]
3 februari, 2014

LVR vraagt om nieuw gesprek met minister over verplaatsing Belastingdienst

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond. Betreft bezoek van minister Blok aan Roermond. Roermond, 2 februari 2014. Geacht college, Via de zogenoemde sociale […]
1 februari, 2014

Vragen over mogelijke sluiting cellencomplex

31 januari 2014 Aan de Voorzitter en griffier van de raad van de gemeente Roermond, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) heeft vandaag kennis genomen uit de […]
25 januari, 2014

wat betekent faillissement Nieuwe Borg voor Roermond?

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 24 januari 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO Geachte griffier, Hierbij verzoeken […]