Brandbrief inzake verhuizing BsGW naar pand Westrom

Art. 43-vragen tunnels
13 juni, 2016
Art. 43-vragen wateroverlast
24 juni, 2016

Brandbrief inzake verhuizing BsGW naar pand Westrom

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond 15 juni 2016,

 

 

Brandbrief gewenste noodzakelijke informatie inzake verhuizing BsGW naar “pand Westrom”.

 

 

Geachte griffier,

 

 

Inleiding:

Wij verzoeken u om deze brief door te leiden naar het college van B&W.

Daarnaast verzoeken wij u conform de bijstand die een griffier geschreven en ongeschreven aan de Gemeenteraad dient te verlenen, om naar aanleiding van hetgeen in deze brief gevraagd wordt een en ander zo spoedig mogelijk zowel intern als waar nodig extern uit te zetten. Dit met als argument dat de grootste raadsfractie uit de Gemeenteraad van Roermond aanvullende, objectieve en transparante informatie nodig heeft om haar volksvertegenwoordigende en controlerende taak in het belang van de Roermondse burger goed uit te voeren.

 

Aanleiding:

Donderdag 9 juni heeft er naar aanleiding van een LVR-motie vreemd aan de orde van de dag omtrent de verhuizing van BsGW naar het “pand Westrom”, een kort debat plaatsgevonden in de Gemeenteraadsvergadering. Het resultaat was bedroevend, namelijk dat er geen enkele fractie het in de motie door de LVR-fractie verzochte onafhankelijk onderzoek ondersteunde.

Dat is blijkbaar de democratische en dualistische werkelijkheid anno 2016, terwijl er ook voor volksvertegenwoordigers van andere partijen genoeg legitieme argumenten waren om dit onafhankelijk onderzoek ook te willen. Helaas, de praktijk is anders.

 

Zoals u van ons gewend bent heeft de LVR-fractie de afgelopen dagen niet stilgezeten en de ogen en oren “goed de kost gegeven”. Wij hebben verder dossieronderzoek verricht en ook het feitenrelaas minutieus bestudeert. Ook hebben wij de Raadsvergadering terug gekeken en worden bij het schrijven van deze brief gesterkt door de woordvoering van bijna alle fracties tijdens de Raadsvergadering van 9 juni en dus in ieder geval door een meerderheid van de Gemeenteraad.

 

Met inachtneming van deze inleiding en aanleiding komen wij tot het volgende:

 

  1. Het feitenrelaas van BsGW is (pas) op papier gezet nadat de LVR-fractie hierom gevraagd heeft. Op zich is dit al merkwaardig aangezien je zou mogen verwachten dat alle handelingen bij zo’n gevoelig onderwerp transparant worden bijgehouden. Het feitenrelaas is zo opgezet zodat het lijkt dat er geen enkele andere mogelijkheid was dan de weg die nu is gekozen. Aangezien wij daar twijfels over stellen wij de vraag of BsGW erbij blijft dat het huidige feitenrelaas de werkelijke gang van zaken weergeeft?
  2. Zoals door bijna alle fracties tijdens de Raadsvergadering van 9 juni aangegeven is een feitenrelaas van BsGW maar een gedeelte van “het totaalplaatje”. Los van het feit dat dit mede de reden voor de LVR-fractie was via de motie te vragen om een onafhankelijk onderzoek, betekent dit dat er ook bij andere fracties behoefte lijkt te bestaan aan transparantie en duidelijkheid. Dit juichen wij toe en daarom het verzoek of Westrom (ook) een feitenrelaas opstelt en dit beschikbaar stelt aan de Gemeenteraad?
  3. Zoals door bijna alle fracties tijdens de Raadsvergadering van 9 juni aangegeven is een feitenrelaas van BsGW maar een gedeelte van “het totaalplaatje”. Los van het feit dat dit mede de reden voor de LVR-fractie was via de motie te vragen om een onafhankelijk onderzoek, betekent dit dat er ook bij andere fracties behoefte lijkt te bestaan aan transparantie en duidelijkheid. Dit juichen wij toe en daarom het verzoek of de 2 Limburgse Waterschappen (ook) een feitenrelaas opstellen en dit beschikbaar stelt aan de Gemeenteraad?
  4. Zoals door bijna alle fracties tijdens de Raadsvergadering van 9 juni aangegeven is een feitenrelaas van BsGW maar een gedeelte van “het totaalplaatje”. Los van het feit dat dit mede de reden voor de LVR-fractie was via de motie te vragen om een onafhankelijk onderzoek, betekent dit dat er ook bij andere fracties behoefte lijkt te bestaan aan transparantie en duidelijkheid. Dit juichen wij toe en daarom het verzoek of Jac Ruijters (ook) een feitenrelaas opstelt en dit beschikbaar stelt aan de Gemeenteraad?
  5. Zoals door bijna alle fracties tijdens de Raadsvergadering van 9 juni aangegeven is een feitenrelaas van BsGW maar een gedeelte van “het totaalplaatje”. Los van het feit dat dit mede de reden voor de LVR-fractie was via de motie te vragen om een onafhankelijk onderzoek, betekent dit dat er ook bij andere fracties behoefte lijkt te bestaan aan transparantie en duidelijkheid. Dit juichen wij toe en daarom het verzoek of de eigenaar van de Moutfabriek (ook) een feitenrelaas opstelt en/of laat opstellen en dit beschikbaar stelt aan de Gemeenteraad?
  6. De LVR-fractie kan zich niet voorstellen dat een en ander is gelopen zonder vooroverleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau tussen alle betrokken partijen. Wij bedoelen specifiek de gemeente Roermond, BsGW, Westrom, de 2 Limburgse Waterschappen, Waterschapsbedrijf en Jac Ruijters Daarom verzoeken wij om alle correspondentie zoals briefwisselingen, emailwisselingen, gespreksverslagen van gemeenschappelijke overleggen, notulen van (besluitvormende) vergaderingen van de individuele en genoemde betrokken partijen aan te leveren voor alle fracties van de Gemeenteraad.
  7. De LVR-fractie kan zich ook niet voorstellen dat een en ander is gelopen zonder concept overeenkomsten cq concept bestuurlijke afspraken van de onder punt 5 genoemde betrokken partijen. Daarom verzoeken wij alle conceptversies en definitieve versie(s) van intentieovereenkomst(en), bestuursovereenkomst(en) en koopovereenkomst(en) die tussen twee of meerdere betrokken partijen aan te leveren voor alle fracties van de Gemeenteraad.
  8. In het verlengde van hetgeen genoemd in punt 6 verzoeken wij om de gesloten huurovereenkomst(en) tussen de nieuwe eigenaar van het “Westrompand” en BsGW aan te leveren voor alle fracties van de Gemeenteraad.
  9. Wellicht enigszins overbodig maar gezien het belang van de waarheidsvinding wijzen wij erop dat al hetgeen onder 2 t/m 7 gevraagd wordt, originele documenten of kopieën van de originele documenten dienen te zijn en allen voorzien van de juiste data.

 

 

 

Gezien het onderwerp en de gewenste reactietermijn kiezen wij niet voor schriftelijke vragen conform art. 43 van het reglement van orde. Helaas is de motie niet aangenomen, echter het streven om dit dossier op 14 juli met alle informatie transparant op tafel te kunnen bespreken is er nog steeds.

 

Daarom via deze weg de dringende oproep aan uw College van B&W om te bewerkstelligen dat het hierboven gevraagde intern danwel extern wordt uitgezet en ervoor te zorgen dat uiterlijk 7 juli (een week voor de raadsvergadering) alle gevraagde zaken worden aangeleverd aan alle raadsfracties.

 

 

 

Alle informatie moet boven water komen en dient transparant ter beschikking te komen conform de wettelijke bepalingen die een Gemeenteraadslid hierbij ondersteunen.
Alléén zo kan op een democratisch legitieme wijze die recht doet aan de volksvertegenwoordigende en controlerende taak die de Gemeenteraad en haar individuele leden en fracties heeft, een volwaardig debat worden gevoerd.

 

 

 

Met vriendelijke groet namens de voltallige LVR-fractie,

 

 

Ben Peters en Dirk Franssen
Raadsleden LVR