Geen categorie

Aan
College van B&W van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 12 januari 2021

 

Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. voormalige tankstation Maasbrug  

 

De LVR-fractie denkt nog met pijn in het hart terug aan het besluit door het College van B&W dat het tankstation aan de Maasbrug moest sluiten.

Een besluit tot sluiting dat door partijen GL, CDA, Democraten Swalmen, VVD, D66 en SP werd gesteund. Meer dan 10 personen verloren hun baan en de LVR-fractie heeft vernomen dat begin 2020 de voormalige exploitant van dat tankstation nieuwe ideeën/voorstellen aan het college van B&W had voorgelegd. Namelijk om het tankstation wederom te verplaatsen naar de overzijde (Hornerweg). Niet vergeten mag worden dat in 2012 het toenmalige stadsbestuur reeds principe medewerking heeft verleend.

Uit een overleg begin 2020 bleek dat de gemeente wel medewerking wilde verlenen aan een andere ontwikkeling aldaar zijnde geen tankstation maar in de praktijk is van medewerking weinig tot niets terecht gekomen.
Dit is voor de LVR-fractie aanleiding om onderstaande schriftelijke vragen te stellen cfm art 43 van het regelement van orde.

 • Kan exact worden aangeven waarom van een eerder toegezegde medewerking in de praktijk niets is terecht gekomen?
 • Wilt u precies aan de Gemeenteraad kenbaar maken welke stappen de gemeente heeft gezet? 
 • Wat denkt het college van B&W dat hun opstelling voor uitstraling heeft op de andere ondernemers in Roermond? 
 • Heeft u inmiddels de gemaakte kosten die door Rijmar zijn gemaakt vergoed? Is het College nog in overleg met de oude exploitant van de Maasbrug om tot verplaatsing naar een andere locatie te komen?

De LVR-fractie heeft ook voorspeld dat niet alleen de medewerkers van het betreffende bedrijf alsmede de eigenaren de dupe werden, maar ook de Roermondse inwoners. Want er is in de binnenstad inclusief de Singelring geen concurrentie meer omdat er maar 1 tankstation over is.

 • Heeft dit College van B&W onderzoek gedaan naar hoeveel schade de Roermondse inwoners lijden door gebrek aan concurrentie?
 • Heeft het College van B&W geconstateerd dat het tankstation aan de Andersonweg vanaf de sluiting de gemiddelde prijs met 10 cent heeft verhoogd vanwege het ontbreken van concurrentie? 
  Wat denkt het College van B&W hieraan doen?

Het is goed om deze kwestie te bekijken in vergelijking met andere gemeenten, daartoe hebben wij de onderstaande onderzoeksvragen opgesteld: 

 • Hoeveel vierkante meter per tankstation heeft Roermond? (m/ tankstations)
 • Graag dit getal vergelijken met vergelijkbare gemeenten zoals Roermond. 
 • Hoeveel inwoners per tankstation heeft Roermond? (inwoneraantal/tankstations)
 • Graag dit getal vergelijken met vergelijkbare gemeenten zoals Roermond. 
 • Hoeveel bezoekers per tankstation heeft Roermond? (bezoekersaantal/tankstations)
 • Graag dit getal vergelijken met gemeenten met vergelijkbare  bezoekersaantallen in Roermond. 

 

LVR-fractie ziet met belangstelling de antwoorden tegemoet,


Hoogachtend,

12 januari, 2021

Art. 43-vragen voormalig tankstation Maasbrug

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 12 januari 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. voormalige tankstation Maasbrug     […]
11 juni, 2020

Art. 43-vragen politiegeweld Roermond

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 11 juni 2020   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. politiegeweld Roermond […]
16 maart, 2020

Art. 43-vragen economische effecten Corona-crisis

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 13 maart 2020   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “economische effecten […]
14 januari, 2020

Art. 43-vragen winkeltijdenverordening

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “winkeltijdenverordening 
 Geacht College,    de […]