Kermis Swalmen vervolgvragen art. 43

Art. 43-vragen politiegeweld Roermond
11 juni, 2020
LVR stelt vragen over strategiewijziging afvalinzameling
28 oktober, 2020

Kermis Swalmen vervolgvragen art. 43

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 28 augustus 2020

Betreft: Kermis Swalmen vervolgvragen conform artikel 43 RvO.

 

Geachte griffier,

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op grond van art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Geachte griffier,

De LVR-fractie heeft met verbijstering kennisgenomen van de beantwoording van de gestelde art. 43 vragen. Dit geldt zowel voor de inleiding – alsmede de inhoudelijke beantwoording. Om meer duidelijkheid te verkrijgen stellen wij daarom enkele vervolgvragen:

 

  1. De LVR-fractie verzoekt om een chronologisch feitenoverzicht vanaf de datum van verpachting. Wanneer kunt u dit aanleveren? Wanneer dit nog niet aanwezig is verzoeken wij deze alsnog op te stellen.
  2. Is het waar dat Burgemeester Donders in overleggen het volgende heeft gezegd? “wij maken geen verslagen omdat dan niets verstrekt hoeft te worden als er vragen komen”.
  3. Waarom wordt in het B&W voorstel/besluit over scenario’s gesproken en in het antwoord op vraag 2 (van de eerder gestelde art. 43 vragen) ontkennend geantwoord?
  4. Herhaalde vraag: wilt u ons alsnog de verschillende scenario’s verstrekken?
  5. Kan uitgelegd worden waarom het college van B&W stelt dat een gezamenlijk overleg geen meerwaarde zou hebben? Waarom wordt dit standpunt ingenomen terwijl dit totaal niet past binnen de diverse credo’s van het coalitieakkoord m.b.t. het verbinding zoeken met inwoners/ondernemers/maatschappelijk middenveld?
  6. Waarom wordt geantwoord bij vraag 7 (van de eerdere art. 43 vragen) dat kermisbonden niet doelbewust buiten de overleggen zijn gehouden terwijl de opstelling van B&W alleen tot die conclusie kan leiden? Heeft u de kermisbonden uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg voordat u het besluit genomen heeft?
  7. Het antwoord op vraag 11 is onvolledig en staatsrechtelijk een novum! Wij concluderen dat een mededeling van een fractie aan de griffie door B&W wordt verstrekt. Wij verzoeken u om alle bescheiden, gelijk aan een WOB-verzoek, aan de Raad te verstrekken. Wanneer kunnen wij dit verwachten?

Hoogachtend,