LVR herinnert College van B&W nogmaals aan transitie Jeugdzorg

8 december 2013.

Geacht college,

 

Het is 1 maand geleden dat de LVR art. 43 vragen heeft gesteld m.b.t. de transities in de zorg. Vandaag veertien dagen geleden heeft de LVR een reeks indringende art.43 vragen gesteld m.b.t. de decentralisatie van de jeugdzorg. Op beide reeksen van vragen hebben wij nog geen antwoord ontvangen.

 

De vragen van veertien dagen geleden richten zich op de opdrachten van de staatsecretarissen Van Rijn en Teeven om uiterlijk 16 december concrete afspraken te maken resp. te hebben gemaakt met het Bureau Jeugdzorg (BJZ) over behoud van expertise en overname personeel. Wij hebben daarbij gevraagd of uw college in staat is tijdig deze afspraken te maken. Over acht dagen moeten deze afspraken immers gemaakt zijn. Ook heeft de LVR gevraagd waarom de gemeenteraad hieromtrent nog niet geïnformeerd is.

 

Nu het concept beleidsplan, dat j.l. dinsdag in de vergadering van de commissie Burgers en Middelen tot bespreekstuk voor de a.s. raadsvergadering is benoemd, kan het toch niet zo zijn dat onze vragen niet voor de raadsvergadering beantwoord zijn. Uw antwoorden zijn nodig om een weloverwogen besluit over het concept beleidsplan te kunnen nemen. Vooral omdat overname van personeel door de gemeente niet in het concept beleidsplan lijkt te passen. Daarin neemt de gemeente alleen de regie en plaatst alle deskundigheid in derde organisaties die zij alleen middels (budget)opdrachten en subsidieregelingen gaat beheersen. Daarin is dus geen plaats voor overname van personeel van BJZ. Bovendien werkt BJZ provinciaal en er zullen dan ook voor 16 december op dat hoge niveau afspraken gemaakt moeten worden. Hoe is nu de stand van zaken? Welke initiatieven zijn er genomen? Wie praat wanneer en met welk mandaat met BJZ. Wat betekenen die nog te maken afspraken voor het totale concept van het lokale beleidsplan?

 

16 december moeten er dus afspraken gemaakt zijn. Drie dagen later komt de gemeenteraad in vergadering bijeen. Op welke wijze communiceert u met de gemeenteraad over hetgeen u de 16e overeen gaat komen, dat was immers de opdracht. Is er voor de gemeenteraad in haar vergadering van de 19e nog een mogelijkheid om een waardeoordeel uit te spreken en wat zijn de gevolgen als de gemeenteraad de door u gesloten overeenkomst niet onderschrijft. De LVR begreep j.l. dinsdag in de commissievergadering B en S dat meerdere fracties zich echt veel zorgen maken.

 

Kortom veel vragen bij onze fractie en collega-fracties.  De LVR wil een bijdrage leveren in de transities die gaan komen, wij moeten daarvoor wel op de geëigende momenten ook de gelegenheid toe krijgen.

 

Met vriendelijke groet.

Liberale Volkspartij Roermond.

Tom Dohmen, Rob Jennekens en Jan Puper ,raadsleden

Marja van Heel, niet raadslid, lid commissie B en S.