LVR stelt art. 43 vragen over de uitkering van alleenstaande ouders

LVR amendement op resultaatbestemming 2013
5 juli, 2014
LVR neemt afstand van airsoft-bericht Mehmed Tuhcic
10 augustus, 2014

LVR stelt art. 43 vragen over de uitkering van alleenstaande ouders

Op 4 september zijn de antwoorden ontvangen op de vragen.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 07 juli 2014

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO Uitkering alleenstaande ouders

 

Geachte griffier,

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen door te leiden naar het college van B&W.

 

In het landelijk nieuws staat het volgend bericht.

Onrust onder tienduizenden alleenstaande ouders met een uitkering: zij kregen deze week een brief van de gemeente met de mededeling dat hun uitkering met 20 procent gekort gaat worden. Dit komt door nieuw overheidsbeleid. Nu krijgen deze alleenstaande ouders met een uitkering maandelijks nog 951,64 euro. Vanaf 1 januari 2015 wordt dat 679,75 euro. Dat wordt deels wel goedgemaakt omdat het kindgebonden budget omhoog gaat. Gemeenten weten niet wat de exacte hoogte is van deze compensatie. Vakbond FNV verwacht dat deze groep uitkeringsgerechtigden ruim 500 euro per jaar minder gaat ontvangen. In totaal gaat om een groep van 80.000 mensen.

 

Vragen:

  1. Is dit bij uw college bekend?
  2. Komen deze situaties ook in Roermond voor. Zo ja hoeveel?
  3. Hoe zit het met de opmerking dat e.e.a. wordt gecompenseerd via het kindgebonden budget, is dat voor alle Roermondse situaties zo?
  4. Zo ja, wat is dan zijn dan de bedragen die totaal worden ontvangen in de oude en nieuwe situatie?
  5. Wat gaat u doen als er mensen zijn in Roermond die niet gecompenseerd worden via kindgebonden budget?
  6. Is er overwogen om de mensen die het betreft specifiek te informeren en/of voorlichting te geven over deze situatie in plaats van alleen een briefje sturen?

 

Hoogachtend,

Ben Peters
Raadslid Liberale Volkspartij Roermond