LVR stelt opnieuw vragen over Kindermishandeling

LVR neemt afstand van airsoft-bericht Mehmed Tuhcic
10 augustus, 2014
LVR stelt art. 43-vragen over inkoop zorg
16 augustus, 2014

LVR stelt opnieuw vragen over Kindermishandeling

Bijgaand het antwoord van de gemeente op de vragen van de LVR.

 

Aan
de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 9 augustus 2014

 

Betreft:           Art. 43-vragen inzake kindermishandeling

 

Inleiding
Op 21 mei jl. heeft de LVR-fractie vragen gesteld aan het college omtrent Kindermishandeling, wat de gemeente doet aan preventie, of zicht is op het aantal gevallen van kindermishandeling, hoeveel kinderen verhoogd risico lopen en wat de status is van de transitie waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de hulpverlening (per 1 januari 2015).

De antwoorden van het college waren niet geheel bevredigend. Met name het zicht op het aantal gevallen van kindermishandeling en het aantal kinderen dat een verhoogd risico loopt was onvoldoende bekend bij de gemeente.

De LVR-fractie weet dat op 15 juli jl. het Nederlands Jeugdinstituut per mail een bericht heeft gestuurd aan de gemeente met de vraag of ze willen participeren in de Monitor Aanpak Kindermishandeling. De gemeente heeft niet op die vraag gereageerd.

Enkele zinnen uit de betreffende mail: “In deze monitor vindt u gegevens over de omvang en aard van kindermishandeling in uw eigen gemeente(n), over welke instanties kinderen uit uw gemeente(n) hebben gemeld bij AMK, welke gezinsproblematiek hierbij speelde en wat het vervolg is geweest op de melding. U kunt deze gegevens vergelijken met de rest van Nederland.

Daarnaast kunt u de aanpak  vergelijken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte en de andere deelnemers aan het onderzoek. Per thema is er extra informatie beschikbaar over de scores en hoe u in de aanpak verdere stappen kunt zetten indien gewenst. Hiervoor is wel nodig dat een korte vragenlijst over de aanpak in de gemeente Roermond wordt ingevuld.”

Vragen:

  1. Is de gemeente op de hoogte van het bestaan van de Monitor Aanpak Kindermishandeling?
    1. Zo ja, waarom heeft de gemeente niet gereageerd op de oproep om deel te nemen aan deze monitor?
  2. Bent u het met de LVR eens dat inzicht in het aantal gevallen van kindermishandeling en vergelijk met andere gemeentes van dezelfde grootte ervoor kan zorgen dat beter op de problematiek geanticipeerd kan worden?
  3. Bent u het met de LVR eens dat deze Monitor kan helpen bij de transitie die per 1 januari 2015 ingaat, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de hulpverlening rondom kindermishandeling?
  4. Bent u het met de LVR eens dat het zeer relevant is om te weten welke kinderen een verhoogd risico lopen?

Namens de LVR-fractie,

 

Dré Peters
Lieke van der Stelt