LVR stelt vragen over Beperkte Markt Roermond

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Beperkte Markt Roermond tijdens de kermis 2014

Inleiding:

De LVR-fractie is benaderd door enkele ambulante ondernemers die bezwaar maken tegen het feit dat de gemeente een gedeelte van de ambulante ondernemers zoals de food en bloemen en planten een verplaatsing gunt maar de overige ondernemers niet.

Vragen:

  1. is dit het college bekend?
  2. Wat is de reden dat sommige ambulante ondernemers wel een andere plaats gegund word, dit bij anderen niet het geval blijkt te zijn?
  3. Op grond waarvan is deze keuze gemaakt?
  4. Hoe is het proces verlopen waarin werd besloten deze keuze te nemen?
  5. Zijn er verslagen van de vergaderingen met en/of zonder de ambulante ondernemers, waarin deze beslissing werd genomen? Tevens graag de notulen hiervan overleggen
  6. Welke risico’s loopt de gemeente Roermond door uitsluiting van enkele ondernemers in dit kader? Te denken valt onder andere aan schadeloosstelling etc
  7. Hoe is in het vervolg op vraag 5, na besluit een en ander gecommuniceerd met de ambulante ondernemers?

Gezien de urgentie van de beschreven situatie in relatie tot de korte termijn waarin de markt plaatsvindt, vragen wij u om met spoed binnen 3 uren te reageren.

Met vriendelijke groet,

Hay Hutjens,

raadslid LVR