LVR stelt vragen over strategiewijziging afvalinzameling

Kermis Swalmen vervolgvragen art. 43
28 augustus, 2020
Eindejaarswens december 2020
17 december, 2020

LVR stelt vragen over strategiewijziging afvalinzameling

De LVR-fractie heeft n.a.v. de strategiewijziging m.b.t. de afvalinzameling veel reacties van inwoners, ondernemers en scholen gekregen. Ook de fractie zelf zit n.a.v. de berichtgevingen met veel vragen. Via deze weg en met in achtneming van de onderstaande inleiding stellen wij daarom enkele vragen. We hebben vooralsnog voor nu niet nog meer uitzoekwerk verricht omdat naar onze mening de urgentie hoog is om deze omstandigheden bespreekbaar te maken. Omdat wij daarnaast ook overwegen om over dit onderwerp een motie in te dienen tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november, verzoeken wij om deze vragen uiterlijk 8 november te beantwoorden. Wij hopen dat hierin kan worden voorzien.

 

Inleiding:

De LVR-fractie vindt de timing van de op 26 oktober ontvangen Raadsinformatiebrief vreemd. Naar ons gevoel lijkt het dat we geconfronteerd worden met de uitkomst van een aanbesteding en/of door het college ingezet beleid terwijl de Gemeenteraad niet in de positie is geweest de kaders te stellen. In onze herinnering is de commissie Ruimte en/of de Gemeenteraad namelijk recent niet in de positie geweest om te spreken over een nieuw grondstoffenplan, afvalstoffenplan en aangepast of nieuw beleid op dit gebied. Daarom hebben wij o.a. de griffie geconsulteerd. Hieruit komt naar voren dat in diverse gemeentelijke documenten zoals jaarrekeningen, kadernota’s, begrotingen…etc… gesproken wordt over een nieuw grondstoffenplan, afvalstoffenplan en aangepast of nieuw beleid op dit gebied hetgeen steeds is uitgesteld. In de duurzaamheidsvisie cq het uitvoeringsprogramma duurzaamheid staat dat de Raad eind 2020 (n.a.v. die diverse keren uitstel) in de gelegenheid wordt gesteld om het debat te voeren over een nieuw grondstoffenplan.

Daarnaast is er in het verleden op diverse momenten in de commissie Ruimte en de Gemeenteraad door de LVR-fractie maar ook door andere fracties, aangegeven dat wij behoefte hebben aan een brede oriëntatie op nieuw beleid inzake afval, grondstoffen en de inzamelingsmethode(n) die wij in Roermond hanteren. Daarbij is ook vaker (in elk geval door de LVR-fractie) geuit dat wij in dit “totaalpakket” ook nascheiding betrokken willen hebben. Dit vanwege onderzoeken en ervaringen van diverse overheden en de afvalbranche die de laatste jaren aangeven dat dit een alternatief is dat mogelijk goedkoper, kwalitatief beter en ook beter voor het milieu is.

 

 • Wilt u a.u.b. een reactie geven op de context die in de inleiding wordt geschetst?
 • Waarom kiest u nu voor de weg zoals die in de Raadinformatiebrief wordt geschetst? Wat ligt hieraan ten grondslag, welk (in meerderheid) door de raad vastgesteld beleid ligt hieraan ten grondslag en wat zijn uw beweegredenen?
 • Kunnen de diverse afwegingen die zijn gemaakt om tot dit besluit te komen worden toegelicht?
 • Welke stakeholders zijn er betrokken voorafgaand aan de totstandkoming van dit besluit?
 • Wat zijn de financiële gevolgen van dit besluit voor de gemeentebegroting op korte en lange termijn? Met andere woorden wat zijn de consequenties voor de Roermondse belastingbetalers? 
 • De gemeente Roermond kondigt aan dat vanaf 1 januari 2021 de grote duobakken nog maar 1x per twee weken worden opgehaald. Waar moeten de Roermondse inwoners en ondernemers met hun afval naar toe die nu al wekelijks de duobak vol hebben?
 • In juli 2021 wordt de duobak vervangen door twee andere bakken. Waarom pas in juli 2021 en wat betekent dat voor de tussenliggende periode? 
 • Als de nieuwe bakken in juli 2021 komen, waarom gaat niet dan pas het nieuwe ophaalschema in?
 • Er is de afgelopen jaren meermaals door landelijke media, andere overheden en/of door de afvalbranche aangegeven dat door diverse technologische ontwikkelingen en vooruitgang, nascheiding inmiddels een alternatief is goedkoper, kwalitatief beter en ook nog beter voor het milieu is. Waarom wordt nu toch voor deze manier gekozen?
 • Wat gebeurt er met het gescheiden afval cq alle ingezamelde afvalstromen in het huidige regime en hoe ziet dat er uit in het nieuwe regime? M.a.w. wordt dit in het huidige regime weer hergebruikt of komt het allemaal aan het einde van de rit in een verbrandingsoven en hoe zit dit dan in het nieuwe regime? De vraag komt voort uit het gegeven dat in Roermond, net als andere steden, al heel lang afval wordt gescheiden maar niet precies bekend is wat er mee gedaan wordt.
 • Door het meer thuiswerken zal ook het thuisafval toenemen. Hoe verhoudt zich dit tot uw voornemens? Levert dit straks meerwerk op voor de opdrachtnemer en leid dit dus tot hogere kosten?
 • Als het beleid toch zo uitgevoerd wordt zoals aangegeven, wat doet de gemeente dan tegen afvaldumpingen die zeker zullen gaan toenemen?
 • Wat betekent deze wijziging voor alle huishoudens, alle ondernemers en alle scholen in Roermond?
 • Hoe gaat u zorgen dat op de nog relatief zeer korte termijn voor goede communicatie, alle Roermondse inwoners, ondernemers en scholen weten waar ze aan toe zijn?
 • Kunt u voor de Raadsleden het totale aanbestedingsdossier ter inzage leggen?
 • Heeft het college van B&W-informatie bij andere gemeenten ingewonnen waar deze opdrachtnemer ook de afvalinzameling verzorgt? Zo ja met welk resultaat Zo neen waarom niet? 
 • Gaat personeel van de huidige opdrachtnemer over naar de nieuwe opdrachtnemer?

 

Namens de LVR-fractie,