Motie flankerend beleid en uitnodigende verbinding tussen DOC en de binnenstad

Motie participatie bij vervolgprojecten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen.
18 februari, 2014
Motie Boerderij Wolfhagen
18 februari, 2014

Motie flankerend beleid en uitnodigende verbinding tussen DOC en de binnenstad

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014,
gezien het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders nummer 2014/002/1;

Overwegende dat:

 1. het in de binnenstad van Roermond goed vertoeven is maar dat het altijd beter, aantrekkelijker en met nog meer beleving kan;
 2. het ook in het belang van alle Roermondse ondernemers is, dat er in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen getracht wordt om een nog betere en aantrekkelijkere binnenstad te hebben;
 3. een groot aantal ondernemers, onder andere verenigd in Biz binnenstad, oproepen tot maatregelen om bij de uitbreiding van het DOC en de realisering van Jazz City, de verbinding van het DOC naar de binnenstad aantrekkelijker te maken;
 4. er bij de behandeling van dit bestemmingsplan in de commissie Ruimte op 5 februari 2014, meerdere fracties het met ons eens waren dat a) flankerend beleid en b) een goede en uitnodigende verbinding tussen het DOC en de binnenstad tot op de Markt, van groot belang is;
 5. de bouw en realisatie van de plannen die met de vaststelling van dit bestemmingsplan worden geregeld een impuls zijn voor de bouwsector en de werkgelegenheid;
 6. de realisatie van de plannen voor de gemeente een bedrag aan bouwleges oplevert en vervolgens structureel OZB opbrengst genereert;
 7. er bij de vaststelling van bestemmingsplannen met betrekking tot eerdere faseringen van het DOC, middelen zijn vrijgemaakt voor flankerend beleid in de binnenstad;

Constaterende dat:

 1. er tot op heden nog geen nota detailhandelsbeleid aan de raad is aangeboden waar onder ander flankerend beleid onderdeel van uitmaakt;
 2. de raad in vergadering bijeen op donderdag 7 november besloten heeft om financiën vrij te maken voor het programma economisch stimulerend en sociaal verbindend, waarvan een reservering van 3,5 miljoen en een investering van 1 miljoen ten behoeve van economisch stimulerend;
 3. de raad in vergadering bijeen op donderdag 19 december ten behoeve van een eerste tranche projecten voor economisch stimulerend, € 675.000 beschikbaar heeft gesteld;
 4. er in de door het college van burgemeester en wethouders gesloten realiseringsovereenkomsten met Jazz City, Roermond Yumble en Big Triangle voor in totaal € 460.000 is opgenomen ten behoeve van “bovenwijkse voorzieningen”;
 5. er voor zover ons bekend, voor deze € 460.000 nog geen bestemmingen zijn;

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 1. een onderzoek uit te voeren dat erop gericht is om te onderzoeken welke flankerende maatregelen er ten behoeve van een nog levendigere en aantrekkelijkere binnenstad noodzakelijk en gewenst zijn;
 2. een plan op te stellen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid inclusief een goede en uitnodigende verbinding tussen het DOC en de binnenstad tot op de Markt;
 3. het onder 1 en 2 genoemde tot stand moet komen in overleg met alle betrokken partijen zoals Biz binnenstad, aan- en omwonenden van het gebied, DOC, ontwikkelaars in het plangebied Jazz City.
 4. met de onder 3 genoemde partijen in overleg te treden in hoever er van hen een bijdrage verwacht kan en mag worden;
 5. voor 31 december 2014 een voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden waarmee uitvoering van deze motie wordt bewerkstelligd en waarbij met betrekking tot de financiën duidelijkheid wordt verschaft vanuit welke budgetten er middelen ter beschikking worden gesteld;
 6. de ontwikkelaars te stimuleren om bij de bouw en realisatie lokale en/of regionale ondernemers te betrekken.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 20 februari 2014.

De griffier, De voorzitter,

Ingediend door:
Dirk Franssen, raadslid Liberale Volkspartij Roermond