Motie participatie bij vervolgprojecten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen.

vragen over voetbalaccommodaties
17 februari, 2014
Motie flankerend beleid en uitnodigende verbinding tussen DOC en de binnenstad
18 februari, 2014

Motie participatie bij vervolgprojecten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen.

Motie participatie bij vervolgprojecten intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen.

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2014,
gezien het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders nummer 2014/004/1;

Van mening zijnde dat:
het van groot belang is dat bij het opstellen van bestemmingsplannen en het realiseren van projecten die op basis van de “intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen” tot stand komen, de betrokken overheden en ontwikkelaars alle belanghebbenden betrekken en inspraak geven bij de planvorming;
belanghebbenden zijn onder andere omwonenden, wijkraden, belangengroeperingen (bv. watersportverenigingen, naturistenvereniging etc..etc..), stichtingen, ondernemers uit de (directe) omgeving en gebruikers van gronden waarop projecten zijn/worden gepland;
een gemeente als overheid die het dichts bij de mensen staat ervoor moet zorgen dat onder andere de bij punt 2 genoemde belanghebbenden hun inbreng kunnen leveren en dat deze serieus wordt genomen;

Constaterende dat:
1.in de diverse besluitvormingstrajecten m.b.t. de maasplassen die tot nu toe hebben plaatsgevonden zoals het vlekkenplan “Maas en meer”, het “Masterplan Maasplassen” en de nu voorliggende intergemeentelijke structuurvisie gebleken is dat op diverse momenten niet alle belanghebbenden de kans hebben gehad om inbreng te leveren en/of hun inbreng serieus is genomen;
2.dit al tijdens diverse bijeenkomsten van het sprekersplein en recent nog op 29 januari 2014 duidelijk is geworden;

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1.te waarborgen dat bij het opstellen van bestemmingsplannen en het realiseren van projecten in het
vervolgtraject van de “intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen”, de betrokken overheden en ontwikkelaars alle belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en dat hun inbreng serieus wordt meegenomen;

Ingediend door:
Dirk Franssen
Hay Hutjens
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond