Motie Renovatie Lambertuskerk Swalmen

Art. 43-vragen verkoop Laurentius appartementen
16 april, 2018
Art. 43-vragen heisessies en teambuildingsbijeenkomsten
24 april, 2018

Motie Renovatie Lambertuskerk Swalmen

Hoewel op dit moment nog niet bekend is wanneer de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvindt, heeft de LVR wel vast een motie “vreemd aan de orde van de dag” ingediend. Deze motie wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering behandeld.

 

Motie Renovatie Lambertuskerk Swalmen

 

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op …………….,

 

Overwegende dat:

  1. de Lambertuskerk in Swalmen wordt gerestaureerd;
  2. met de renovatie een bedrag van zo’n 400.000 euro is gemoeid;
  3. de provincie Limburg van dit bedrag de helft, 200.000 euro, voor zijn rekening neemt;
  4. het bisdom Roermond 80.000 euro bijdraagt;
  5. de resterende 120.000 euro volgens pastoor Crasborn gedeeld zou worden door de parochie en de gemeente Roermond;
  6. de gemeente echter nog geen besluit hierover heeft genomen, hetgeen volgens pastoor Crasborn te wijten is aan interne miscommunicatie bij de gemeente.

 

 

Roept het college van B&W op:

  1. aan de raad volledige openheid te geven over de in dit dossier gezette stappen;
  2. op zeer korte termijn een positief besluit te nemen over de aan de gemeente gevraagde bijdrage van 60.000 euro.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van ……………

 

De griffier,                                                                        De voorzitter,

 

 

 

 

Ingediend door de LVR-raadsleden: