Voorbereidingsbesluit Solvayterrein Herten

Art. 43-vragen kunstwerk ROERmond
8 februari, 2017
Art. 43-vragen OML
16 februari, 2017

Voorbereidingsbesluit Solvayterrein Herten

De mogelijke komst van het bedrijf Fuenix naar het Solvayterrein in Merum veroorzaakt grote onrust bij omwonenden. Vestiging van het bedrijf past welswaar binnen het geldende bestemmingsplan maar de vraag kan worden gesteld of het naar de huidige inzichten nog wel gewenst is om een dergelijk bedrijf te vestigen in de zeer dichte nabijheid van een woonwijk. Om de voors en tegens van de mogelijke komst van Fuenix goed tegen elkaar te kunnen afwegen en hierover ook overleg met omwonenden te kunnen voeren, is meer tijd nodig. Deze tijd kan worden gecreëerd als de gemeenteraad een zogenaamd voorbereidingsbesluit neemt. Dit is een verklaring van de gemeenteraad dat een (gewijzigd) bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Door dit besluit ontstaat een voorbereidingsbescherming en geldt een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die passen binnen het bestemmingsplan, moeten worden aangehouden.

 

In een voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het besluit geldt en met ingang van welke dag het in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor een jaar. Als binnen deze periode een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied ter inzage wordt gelegd, neemt het ontwerpbestemmingsplan de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over. Wanneer er echter geen ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van 1 jaar ter inzage wordt gelegd, dan vervalt het voorbereidingsbesluit en moeten alle aangehouden bouwaanvragen alsnog worden verleend. Een voorbereidingsbesluit kan dus niet worden verlengd.

 

De LVR zet dit middel in tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2017. Als een meerderheid instemt met het voorbereidingsbesluit, geeft dat de gemeente de kans om een goede afweging te maken in dit dossier.

 

In de bijlagen staan het voorbereidingsbesluit, het raadsbesluit, een luchtfoto van het betreffende terrein en de commissie-informatiebrief van januari jl.

Rbs 016 voorber besluit

Rv 016 voorber besluit

Luchtfoto Solvayterrein

2017 016 Bijlagen bij voorber besluit