Vragen over mogelijke sluiting cellencomplex

31 januari 2014

Aan de Voorzitter en griffier van de raad van de gemeente Roermond,

de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) heeft vandaag kennis genomen uit de media van onderstaand bericht. Politievakbond ACP gaat onder de achterban een enquête houden over het plan om het cellencomplex bij het politiebureau in Roermond te sluiten (zie o.a. L1).

Uit het oogpunt van o.a. veiligheid voor Roermond e.o. en werkgelegenheid vinden wij dit een onaanvaardbare ontwikkeling.

Komende maandag is raadvergadering.

Via deze weg vragen wij u betrokken onderwerpen te agenderen voor de rondvraag, dan wel anderszins, zodat wij met de portefeuillehouder en raad, hierover z.s.m. van gedachten kunnen wisselen. Wij achten het onderwerpen van zo’n groot belang, dat wij het in de plenaire raad aan de orde willen stellen, en niet in de aansluitende commissievergadering.

De volgende vragen hebben wij dan in ieder geval voor de rondvraag (niet limitatief)

  1. Is het bericht u bekend?
  2. Is er inderdaad sprake van een voorgenomen sluiting van het cellencomplex Roermond? Is het tijdelijk of definitief?
  3. Sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte ?
  4. Waarom is dat dan niet eerder aan de raad gecommuniceerd?
  5. Wat betekent deze ontwikkeling voor de veiligheid van de politiemensen en de burgers / bedrijven?
  6. Wat vindt u hiervan?
  7. Welke acties, en bij wie dan, gaat u ondernemen om eventuele voorgenomen sluiting ongedaan te maken?

Wij vernemen graag of het onderwerp wordt geagendeerd komende maandag, en of wij dan de vragen kunnen stellen c.q. het debat hierover kunnen voeren.

Met groet, namens de Liberale Volkspartij Roermond

Gemeenteraadslid Bert Achten