wat betekent faillissement Nieuwe Borg voor Roermond?

Aan de griffier van de Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 24 januari 2014

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

De LVR heeft kennis genomen van het faillissement van Nieuwe Borg Projectmanagement B.V.
via Wij Limburg.

Vragen:
1. wat zijn de gevolgen voor Roermond en voor de ontwikkelingen voor Roermond die dit bedrijf
gedaan heeft en had willen of zou willen doen voor de Gemeente Roermond?.
2. welke gevolgen heeft dit voor de inrichting van de Spoorlaan Noord en de reconstructie van de
Maria Theresialaan. zowel in financiƫle zin als m.b.t. de gemaakte afspraken met bewoners en
wijkraad?

De beantwoording zou ook via een Raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt kunnen worden.

Hoogachtend,

Hay Hutjens
Dirk Franssen