Woordvoering begrotingsbehandeling 7 november 2019

Agenda algemene ledenvergadering 21 november 2019
31 oktober, 2019
Art. 43-vragen snelheidsovertredingen
16 december, 2019

Woordvoering begrotingsbehandeling 7 november 2019

Woordvoering Dre Peters, fractievoorzitter:

Eerste Roermondse College Stiekem? 

De LVR, maar ook de andere oppositiepartijen en zeker de burgers hebben te maken met een lichting bestuurders die het niet zo nauw nemen met open kaart spelen, transparant besturen, correct vragen beantwoorden, verwachtingen waarmaken en zo kan ik nog even doorgaan.  Gisteren kregen wij de antwoorden op onze vragen over de heisessie. Een staaltje van nikszeggende antwoorden over stiekem gedoe. 

Door de ergste vorm van achterkamertjespolitiek komen moeilijke dossiers en zwakke beleidsvoornemens niet tot ontplooiing. Burgers en ondernemers worden opgehouden in hun voorgenomen plannen omdat het wordt opgehouden door passiviteit van bestuurders. Daarnaast nemen ambtenaren vaak zelf het voortouw en worden nadat zij verwachtingen hebben geschapen bij burgers en/of ondernemers teruggefloten. De burgemeester liet in de laatste vergadering uitdrukkelijk weten dat niet de ambtenaren maar de portefeuillehouders altijd verantwoordelijk zijn. Neem dan ook die verantwoordelijkheid zou ik zeggen. Stop met de LVR en andere burgers vragendood en monddood te maken. Opmerkingen zoals van onze eerste burger ‘u kunt vragen wat u wilt maar wij kunnen ook antwoorden wat wij willen’ spreken boekdelen. 

De burgers zijn het meer dan zat om speelbal te zijn van incompetente bestuurders. Het roer moet om. Wat goed is vooral zo laten en wat onderhevig is aan een toets naar de APK keuring. 

De Algemene Periodieke Keuring. 

Waarom vindt de APK keuring plaats?

Een APK keuring voorkomt dat er situaties ontstaan met bestuurders die niet bekwaam zijn om nog aan het politiek verkeer deel te nemen. Bovendien beschermen we op deze manier de stad en haar burgers voor teveel schadelijke beslissingen en de gevolgen daar van. 

Geacht stadsbestuur het is nog niet te laat om het vertrouwen van veel burgers terug te winnen. Maak zelf eens balans op en kijk waar het fout gaat. In de coalitie zijn ongetwijfeld mensen die in staat zijn om het roer om te gooien. Elke coalitiepartij kan in deze soelaas bieden. Zou het onverhoopt niet lukken zijn er bij de oppositiepartijen bekwame kandidaten die het tij kunnen keren. 

Maar het roer moet om voor dat het schip in een nog grotere storm terecht komt en hulp van de oppositie het stuurloze schip ook niet meer kan redden. 

Dat de burgemeester en wethouders hun afspraken niet na komen zal vandaag heel vaak duidelijk worden. Het gesol met de Tigers en het vrouwtje in nood met een gehandicapt kindje spreekt boekdelen. 

Coffeeshops is ook zo een dossier. Voor LVR is verplaatsing een must. Liefst zo snel mogelijk. Zolang dit niet is streven wij naar optimale handhaving. 

Dat de vraag van de burgemeester aan de landsadvocaat:

“welke mogelijkheden de burgemeester heeft om het verzoek van het raadslid naast zich neer te leggen” is gesteld spreekt ook boekdelen. 

Dit is grotendeels het karakter van dit college maar spreekt ook van een ongelofelijke arrogantie.

Ik blijf hopen op betere tijden in belang van de stad en haar burgers. 

Woordvoering Dirk Franssen, vice-fractievoorzitter: 

Begroting 2020 en meerjarenbegroting sprookje of nachtmerrie??

Dit is een sprookje in woorden en een nachtmerrie in cijfers en ik dacht in een sprookje terecht te zijn gekomen met eind goed al goed. Dit betwijfelen wij ten zeerste. Er wordt alleen aan luchtfietsterij gedaan richting een toekomst die vaag is en de teksten zijn bijna nergens concreet. Maar dat kan ook niet andersmet vooraf 0 voorgelegde keuzes en zulke miljoenen tekorten. 

Daarom focus ik mij namens de LVR op enkele thema’s en daarnaast dienen wij amendementen en moties in, het merendeel in samenspraak met andere fracties en wij dienen ook moties en amendementen van andere fracties mee in. Wellicht is dat nog wel het meest en misschoen ook wel enige positieve resultaat van 201 kijkend naar 2020. De relatie met dit college blijft onverminderd slecht gezien de opstelling en houding vansommige collegeleden en het ontbreken van kennis, kunde en kwaliteit in sommige portefeuilles, maar de duale relaties onderling met de raadsfracties worden steeds beter. Dat bied wellicht hoop……de vraag is alleen op een sprookje of op een ergere nachtmerrie voor Roermond.

Toch eerst even over de totstandkoming van deze begroting:

Bij de behandeling van de kadernota heeft deze raad een motie van mij namens de LVR UNANIEM aangenomen om ……………

Wasse neus die tuinzaal sessie. Helemaal geen scenario’s of denkrichtingen. Nee, één variant werd ons voorgelegd. 

En op de vraag waar zijn de scenario’s of meerdere varianten. Dit is de variant die het college u voorlegt….. Hoezo democratie, het lijkt hier in dit huis soms wel een dictatuur alleen de vraag is wie de grootste dictator is.We moesten absoluut naar een nieuwe begrotingsindeling volgens dit college. Niet een indeling volgend op Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), nee perse volgens coalitieakkoord met als risico dat als er net aan gewend bent er alweer een nieuw coalitieakkoord ligt. 

Wederom een nachtmerrie dus en een nieuw coalitieakkoord kan ons inziens niet snel genoeg komen.

Tekorten en wederom interen op de reserves… Geen overzichten meetbaarheid, hoewel dat wel wordt gesuggereerd. Hier kan op geen enkele manier op gestuurd worden. Het belangrijkste is dat het college zou moeten doen wat ze zeggen en daar hebben wij gezien de ervaringen nou net ernstige vraagtekens bij. Wat meten wij als LVR zelf; dat we inmiddels afgegleden zijn van een financieel gezonde en dynamische gemeente naar een gemeente met financiële problemen.

Van een gemeente die op zoek ging om kansen te vinden en mogelijkheden te benutten naar een gemeente die “op de winkel past” en niet in de gaten heeft dat de wereld om ons heen in een enorm tempo aan het veranderen is. Als men een vergelijking maakt met een winkelbestand dan is er bij ons gemeentebestuur ook sprake van leegstand.

Ook het personeelsbeleid dat aan alle kanten faalt. Het is niet alleen een kwestie van de vacatures openstellen en bezetten, maar je moet een perspectief kunnen schilderen waar de medewerkers naartoe groeien. Over het inhuren van tijdelijke krachten is door de LVR al het nodige gezegd en gevraagd. Kortom voor deze samenhang is een goed personeelsbeleidonontbeerlijk, een personeelsplan en een juiste strategie. Ondanks 8 moties/amendementen de afgelopen jaren is deze samenhang nog steeds niet aan de raad is aangebodenwaardoor we ook op dit vlak afglijden de nachtmerrie in plaats van dat het een sprookje wordt.

Omdat in dit college financiën en personeelsbeleid tot de portefeuille van één wethouder behoort, is de vraag gerechtvaardigd: hoe groot of hoe klein zijn gezien de vele trajecten de politieke credits nog aanwezig voor deze excuuswethouder. Vraag nav dit betoog over personeel en inhuur: Is de verhouding tussen het stadsbestuur aan de ene zijde en de directie en het personeel aan de andere zijde wel van dien aard en dusdanig gezond en zonder angstcultuur zodat menbinnen de beleidskaders voldoende vrij kan functioneren?

Besparing op de interne organisatie, minder bureaucratie en regeldruk, minder inhuur, terugbrengen van het ziekteverzuim. Dat zijn volgens de LVR voorbeelden om het grote geld te halen. Nee we gaan kiezen voor de makkelijkste weg en dat is lasten verhogen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Ofwel de ultieme hobby van een centrum links college met steun van GL, CDA, DS en D66. Niet de tering naar de nering zetten en kritisch kijken naar de uitgaven.

De verhouding in balans brengen met andere gemeenten zoals we dat wel bij de lasten doen met die mooie plaatsjes om de verhogingen te rechtvaardigen en die prachtige tekst uit het persbericht. Nee, niet kijken naar de circa 100 fte meer dan vergelijkbare gemeenten en de oplopende inhuur tot circa 8 miljoen inhuur nu. Nee lasten worden verhoogd  om linkse hobby’s te kunnen blijven financieren en ik doe een willekeurige opsommingen van enkele voorbeelden. – Te veel doorslaan in duurzaamheid en te weinig investeren in het ondernemersklimaat en economisch profiel van deze stad. Er is zelfs geen apart hoofdstuk meer over economie in deze begroting.- “zorgzame en inclusieve samenleving” zijn nu de toverwoorden, vroeg was het “banen, banen en nog meer banen.- tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken, wat de LVR betreft geen tegemoetkoming meer voor mensen die het financieel aantoonbaar niet nodig hebben. Voor hen die het wel nodig hebben uiteraard wel.- Zelfs verhogingen aankondigen zonder dat er nog concrete plannen aan ten grondslag liggen zoals straatparkeren. Inhoudelijke discussie over voltallige parkeerbeleid moet nog plaatsvinden maar wel de lasten al verhogen. 

Het lijkt al met al wel een socialistische staat hier. En dat terwijl de SP nog niet eens in de coalitie vertegenwoordigd is.

LVR mist ambitie, durf en ook een politieke en bestuurlijke vitaliteit. Na de begroting 2020 lezend en het lezen van de schriftelijke antwoorden is er maar één conclusie : “deze coalitie laat de opvolgers in 2022 (of hopelijk eerder) een geweldige hypotheek na”  en het zijn verloren jaren voor Roermond!

Voorbeeld: organisatie incidenteel € 2mln over de jaren 2020 en 2021 en daarna 2022 structureel taakstelling van € 2,4mln. 

Voorbeeld : “in 2022 moet sociaal domein structureel kostendekkend zijn”. Maw reserves dan op en zoek het maar uit.

Voorbeeld : Het bedrijfsleven klaagt steen en been over de mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten. Er is een intentie overeenkomst getekend maar ondernemers worden van het kastje naar de muur gestuurd. In SML verband wordt over gesproken is dan het welbekende antwoord maar dat is het dan ook; gesproken en nog eens gesproken, helaas zonder een enkel resultaat. Hierdoor zullen bedrijven mogelijk genoodzaakt zijn om Roermond te verlaten of moeten de ondernemers eerst het Roermondse  Malieveld ( Markt ) voor het Kremlin gaan bezetten. Stadsbestuur : doe iets !!

Er staan ook prachtige zinnen in de begroting terwijl tegenovergesteld wordt gehandeld en ook hier enkele voorbeelden:
– Aandacht monumenten neemt af terwijl meer aandacht nodig is
– Ouderen betalen meer voor bewegen terwijl ouderen meer moeten bewegen
– Ondernemers nog langer wachten terwijl Stadsbestuur doet voorkomen dat ondernemers worden gefaciliteerd 
– Meer rommel in openbare ruimte terwijl burgers zich ergeren aan rommel en niet ruimen van sneeuw    
– Stichtingen en verenigingen ontvangen minder wie en wat weten we niet 

En zo kan ik nog uren doorgaan.

Veiligheid:

Het is het plak en knipwerk uit de veiligheidsnota waar de LVR onlangs tegen heeft gestemd.• Wanneer komt er nu eens echt een integraal veiligheid- en handhavingsbeleid?• Wanneer komt het eerste uitvoeringsplan veiligheid, is dat wel integraal?

Op dit schaalniveau kunnen wij echt niet zien wat aan veiligheid in de wijken wordt gedaan. Alleen de landelijke items worden aangehaald. Zo kun je als raad ook op dit belangrijke thema niet kaderstellend en controlerend bezig zijn, laat staan als volksvertegenwoordiger want als je rondom het grote thema coffeeshops voor de omwonenden opkomt, wordt de oplossing ook alleen maar weer vooruit geschoven!

Onderwijshuisvesting:

Daar wordt het ook maar steeds vager en ik citeer:

“Op dit moment is nog niet helder wat de exacte middelen zijn die daar bij horen, maar indicatief wordt uitgegaan van € 100.000 in 2020 en vervolgens structureel een bedrag van € 5.000.000 per jaar.

Via de voorzitter een vraag aan onze toeschouwers op de publieke tribune en de kijkers thuis… snapt u dit soort teksten over grote financiële consequentes van 100.000 naar 5.000.000 structureel nog? Ik als eenvoudig raadslid in elk geval niet en constateer ook hier dat we in een nachtmerrie belanden.

Op 30 september jl hebben we het KEC behandeld. In onze woordvoering hadden we veel vragen, waarbij de burgemeester heeft aangegeven dat ze niet op alle vragen antwoord kan of wil geven. Ook dat komen we vaker tegen….. Tot op heden hebben we geen reactie gehad op onze vragen.

Echter in de schriftelijke antwoorden staat een overzicht van de kosten op onderwijshuisvesting. Hierin is te zien dat in 3 jaar in totaal 14,8 miljoen euro is uitgegeven, met name aan KEC. 

Dat betekent dat het van het grootste belang is dat de partijen in het KEC er samen uit komen en hier is nog geen enkel zicht op. Dat levert forse risico’s op voor de kwetsbare jongeren die hier naar school gaan, voor het personeel als het gaat om baanbehoud en voor de gemeente als het gaat om de kosten die gemoeid waren met de huisvesting van deze school. 

Het college heeft zich zeer afhoudend opgesteld op het verzoek van de LVR om een actieve rol te bekleden om te proberen de impasse te doorbreken. Ook nu weer terughoudendheid en achterover leunen i.p.v. een actieve houding zoals al zo vaak aangehaald. Nu we in ieder geval een idee hebben van de kosten is deze situatie erg onwenselijk en wil de LVR zich voor kunnen bereiden op de scenario’s als de partijen in het KEC er niet uit komen voor de toekomst. College wat gaat u doen en wanneer?

En dan nog steeds in het Roermondse sprookje blijven hangenen de evenementenpot leegroven voor Passion. We hebben nog een apart agendapunt hierover vandaag, dus ik beperkt mij numaar de totale balans is in de totale begroting voor de gemiddelde inwoner niet meer te begrijpen. Miljoenen bezuinigen en daarnaast tonnen uitgeven aan de Passion. Het is voor veel inwoners een prachtig evenement maar de kosten mogen niet op de inwoners gaan rusten. Nu stop ik over de Passion want zoals gezegd dat komt vandaag nog terug en ik schakel van de Passion (door sommigen grootste sprookje ter wereld genoemd) weer terug naar het Roermondse sprookje. Mijn opa zij altijd op het laats van een sprookje; “en de olifant met de lange snuit die blies het verhaaltje uit”. Dan moest ik gaan slapen en als ik dan wakker werd was er weer een reëel wereld. Nee, in dit huis beland je niet in een sprookje maar in de ergste en engste nachtmerrie die je je kunt voorstellen.