Zorgen om Beesels kappen met ECI

LVR wenst iedereen goed nieuwjaar in Trompetter
3 januari, 2014
Tweede ledenvergadering 6 januari
4 januari, 2014

Zorgen om Beesels kappen met ECI

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende muziekonderwijs Beesel – ECI.

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

Inleiding:

Hedenmorgen vernamen wij uit een artikel in DDL dat de gemeente Beesel heeft besloten om de contracten m.b.t. het muziekonderwijs bij de ECI Cultuurfabriek per 31.12.2013 te beëindigen en uit te zien naar een ander aanbieder. Volgens genoemd artikel betekent dit een bruto omzetvermindering van € 65000,00 op jaarbasis. Een van de redenen om geen gebruik meer te maken van de ECI als opleidingsinstituut zijn de hoge kosten, aldus het gemeentebestuur van Beesel, zeker als deze vergeleken worden met andere aanbieders.

Vragen:

1: is uw college door de directie en de Raad van toezicht van de ECI hieromtrent geïnformeerd?

2: is het onlangs door het college goed gekeurde bedrijfsplan nog actueel door ontwikkelingen als deze?

3: zijn er meer gebruikers van opleidingsdiensten / opleidingen die voornemens zijn de ECI te verlaten?

4: wordt/is de directie en Raad van Toezicht van de ECI door ontwikkelingen als deze, door uw college in de gelegenheid gesteld het bedrijfsplan aan te passen/ te actualiseren en daarbij de financiële gevolgen ook goed in beeld te brengen?

5: worden de antwoorden op deze vragen ook ter beschikking gesteld aan de onderzoekscommissie die onlangs is ingesteld m.b.t. de ECI Cultuurfabriek?

 

Met vriendelijke groet,

 

Hay Hutjens,

raadslid LVR