Geen coffeeshops meer in binnenstad vanaf oktober

Geen coffeeshops meer in binnenstad vanaf oktober. De LVR heeft zich hiervoor altijd sterk gemaakt en het hardste op de trom geslagen! De nieuwe coffeeshop komt op het bedrijventerrein Roer-Zuid. De LVR zal zich sterk blijven maken om een stevig pakket van veiligheidsmaatregelen en voldoende inzet van politie en stadstoezicht om straathandel te voorkomen en de belangen van de bedrijven in de omgeving te borgen. Wij zijn blij dat onze inspanningen resultaat hebben. We geloven dat dit een belangrijke stap is voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in onze binnenstad.

 

Mail van de burgemeester.
In vervolg op de eerdere berichtingeving over de stand van zaken in het coffeeshop dossier informeer
ik u door middel van deze brief over het volgende. Veel collega’s hebben de afgelopen jaren hard
gewerkt aan het beleid rondom coffeeshops en de uitvoering van dit beleid. Gisteren is door de
burgemeester de nieuwe exploitatievergunning voor Randweg 3 in Roermond verleend. De
vergunningen voor de huidige coffeeshops op de Venloseweg 22 en Zwartbroekstraat 29 vervallen
van rechtswege begin oktober. Hiermee is de verdeelprocedure exploitatievergunning coffeeshops
afgerond.
Uitkomst behandeling aanvraag exploitatievergunning voor een coffeeshop
Op 26 februari 2021 heb ik een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning voor het
exploiteren van een coffeeshop op de locatie Randweg 3 te Roermond. De aanvraag is getoetst aan
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De toetsing heeft geen weigeringsronden opgeleverd.
Ik heb op 27 juni 2024 besloten de exploitatievergunning voor een coffeeshop aan de Randweg 3 te
Roermond te verlenen.
De situering van de locatie voldoet aan de vestigingseisen die zijn opgenomen in de
beleidsregel houdende bepalingen inzake de verdeling van exploitatievergunningen coffeeshops
gemeente Roermond (hierna: Beleidsregel) en bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Roermond gemeente Roermond (hierna: Apv).
Voor wat betreft de situering voldoet de locatie Randweg 3 aan de vestigingscriteria die zijn
opgenomen in de Beleidsregel. Ook voor het overige past deze aanvraag binnen het kader dat is
opgenomen in de Beleidsregel alsook de Apv. De door de aanvrager ingediende plannen overtuigen
dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, het milieu alsook het woon- en
leefklimaat niet in gevaar komen wanneer er een coffeeshop wordt gevestigd op het perceel Randweg

Uitkomst procedure
De uitvoering van de beleidsregel is zorgvuldig en tijdig afgerond. Na het doorlopen van de in
beleidsregel beschreven procedure bleek één aanvraag aan alle beschreven voorwaarden te voldoen.
Op 27 juni 2024 heb ik de exploitatievergunning voor de locatie op de Randweg 3 te Roermond
verleend. Ook op 27 juni 2024 heb ik de fractiewoordvoerders uit uw raad hierover in een besloten
bijeenkomst geïnformeerd.
Overige exploitatievergunningen
De exploitatievergunning voor de Venloseweg 22 is op 9 oktober 2019 verleend en op 10 oktober
2019 verzonden. Deze vergunning verloopt van rechtswege op 10 oktober 2024 en is daarmee geldig
t/m 9 oktober 2024.
De exploitatievergunning voor de Zwartbroekstraat 29 is op 7 oktober 2019 verleend en verzonden.
Deze vergunning verloopt van rechtswege op 7 oktober 2024 (dus geldig t/m 6 oktober 2024).
Overgang naar nieuwe situatie
Mocht in de periode van de overgang of in de periode daarna blijken dat er ongewenste straathandel
optreedt, zal ik in overleg met de politie passende handhavende maatregelen treffen.
Communicatie
Direct nadat ik uw raad op vrijdag 28 juni heb geïnformeerd middels deze brief, ontvangen de
omwonenden en ondernemers van de Randweg 3 ook een brief. Hierin wordt ook aangegeven waar
zij hun vragen kunnen stellen en hoe deze beantwoord zullen worden. Hiervoor wordt onder andere
op korte termijn een bijeenkomst georganiseerd.
Ook de omwonenden van de huidige locaties Zwartbroekstraat en Venloseweg zal ik middels een brief
informeren over de sluiting van de coffeeshops begin oktober.
Vervolg
De huidige uitkomst is een sluitstuk van de verdeelprocedure exploitatievergunning coffeeshops zoals
beschreven in de beleidsregel. Het is van belang dat met beleid passende sturing gegeven blijft
worden op de exploitatie van coffeeshops in Roermond. Ik zal hiervoor het initiatief nemen in nauw
overleg met uw raad.
Tot slot een woord van dank voor uw constructieve houding en medewerking in dit dossier.
Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
,
Met vriendelijke groet,

Burgemeester Roermond